Successen vanuit de dialoog

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland heeft sinds 2011 al heel wat successen behaald met het stimuleren en organiseren van de dialoog. Hieronder een greep uit succesvolle opbrengsten en inzet van dialogen.

Taalmaatjes

Gespreksbegeleiders van Schouwen-Duiveland hebben samen met opleidingsinstituut Scalda en Zorg Verandert, regio Zeeland intervisiebijeenkomsten voor taalmaatjes georganiseerd. Deze bijeenkomsten vonden plaats in zowel Zierikzee, Vlissingen, Middelburg als in Sommelsdijk. In de bijeenkomsten gaven taalmaatjes elkaar handige tips en er is geïnventariseerd wat voor hen belangrijke thema’s zijn, zoals o.a. hoe je omgaat met je eigen grenzen en het verschil in waarden en normen en met wat en hoe je het inburgeren van de statushouders kunt bevorderen. Dit initiatief krijgt een vervolg in 2017 waarbij Scalda en Zorg Verandert de regie hebben en wij met onze gespreksbegeleiders ondersteuning verlenen.

Pesten

Voor de wens van kinderburgemeester Noa om iets aan pesten te doen hebben we samenwerking gezocht met zowel de begeleiders van Noa, het SMWO en met onze dialoogambassadeur werkzaam bij Hogeschool Zeeland. Na een experiment met een dialoog met groepjes kinderen uit de klas van Noa is een estafette kinderdialoog over pesten gestart voor groep 7 en 8. Een van onze gespreksbegeleiders, bekend met de onderwijssector, heeft hierbij de coördinatie. In 2016 zijn de kinderdialogen gestart en ze liepen door tot vlak voor de zomervakantie in 2017: in totaal hebben zes basisscholen op Schouwen-Duiveland meegedaan aan de kinderdialogen. De gesprekken in kleine groepjes zorgden ervoor dat kinderen hun persoonlijke ervaringen vertelden met zowel pestgedrag van anderen als het gepest worden en zij leerden van elkaar wat ze zelf kunnen doen om pesterijen in de kiem te smoren. Er wordt gekeken of er nog een vervolg kan worden gegeven aan de kinderdialogen.

Beleid

Vanuit de gemeente zijn beleidsambtenaren op zoek naar ingangen om te achterhalen wat er bij inwoners leeft en hoe zij daar in hun beleidsontwikkeling op in kunnen spelen. Je kunt dat doen via de traditionele manieren van communicatie, zoals discussies, debatten en enquêtes, maar die blijken soms onvoldoende toegerust om in kaart te brengen wat er bij mensen leeft aan vragen, behoeften en ideeën. Het waarderende onderzoek met de dialoog biedt de mogelijkheid om dat wel te doen.

Rouwzorg op Schouwen-Duiveland

Middels de dialoog zijn maatschappelijke organisaties op het gebied van rouwverwerking en uitvaartondernemingen bij elkaar gekomen. Ze hebben gesproken hoe ze mensen die te maken hebben met rouw en verlies beter van hun bestaan op de hoogte kunnen brengen en hoe ze deze mensen beter kunnen bereiken.

Intervisie

Op verzoek van de manager wonen met zorg van Allévo zijn 10 leidinggevenden getraind in de basismethodiek van de dialooggespreksbegeleider. Hierop volgend werden twee begeleide intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor vier leidinggevenden om hen vertrouwd te maken met de toepassing ervan in de eigen praktijk.

Toekomstige zorg in Zeeland

Een dialoogambassadeur, lid van de Klankbordgroep Toekomstige Zorg, heeft stappen gezet om inwoners meer te betrekken bij de uitwerking van de visie op de toekomstige zorg in Zeeland in 2025 van de Commissie Toekomstige zorg in Zeeland. Na een verkennend gesprek met de regiocoördinator van Zorg Verandert is overeengekomen om in 2017 rond dit thema op verschillende plaatsen in Zeeland dialogen te organiseren met inwoners. Die dialogen hebben inmiddels met succes plaatsgevonden.

Regioruis

Bij de talentenjacht Regioruis heeft het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland ondersteuning geboden met het maken van een evaluatie van het evenement in 2014. Er werd daarbij niet alleen teruggekeken – wat ging er goed, en wat kan beter? – maar ook vooruit.

Hart van Poortambacht

Het project Hart van Poortambacht is ontstaan vanuit de dialoog. De Zierikzeese wijk Poortambacht is door middel van dialoogvragen onder de loep genomen. Het project Hart van Poortambacht bestaat uit een netwerk van mensen die actief willen zijn voor de wijk. Zo is er een wijkkrantje opgezet, een repaircafé, een wandelclub en een huttendorp.

Waar heeft de dialoog nog meer een rol bij gespeeld?

– WMO-beleid op Schouwen-Duiveland: bijdrage aan vervolgstappen in 2014 en 2015

– Filosofisch café in de Zeeuwse Hemel in Zierikzee (± 3 à 4x per jaar)

– Dialoogcafé in d’Ouwe Smisse in Zonnemaire (± 4x per jaar)

– Zilte Academie – zie http://zilteacademiezeeland.nl/

– De Ruilwinkel in Zierikzee

– En er volgt nog steeds meer. Soms duurt het wat langer voordat er tot actie wordt overgegaan na een dialoog. Een proces moet soms rijpen. Daardoor staat de dialoog aan de basis van heel veel mooie initiatieven.