Categorie: Actueel

Verbindingen voor meer mobiliteit op Schouwen-Duiveland

Dat je door met elkaar te praten veel kunt bereiken is tijdens de Dag van de Dialoog op maandag 6 november 2017 maar weer eens gebleken. Het thema mobiliteit op Schouwen-Duiveland sprak aan: zo’n 60 mensen gingen met elkaar rond zeven tafels in dialoog in de productieruimtes van sociaal werkbedrijf De Zuidhoek in Zierikzee. Er zijn diverse verbindingen gelegd en de eerste acties lijken er snel aan te komen.

Zo hebben Guido Fioole van Fioole auto’s in Zierikzee en Willem van Zalm van Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (EWSD) elkaar gevonden aan de dialoogtafel. Guido wil bijdragen aan het werkgelegenheidsproject van EWSD door de elektrische auto van Fioole ter beschikking te stellen in Zierikzee. Zie hierover het artikel in de PZC.

Divers gezelschap

De groep dialoogdeelnemers bestond uit een divers gezelschap: er waren vertegenwoordigers van dorpsraden, van woningcorporatie Zeeuwland, de Rabobank, de bibliotheek, de provincie, vervoersbedrijf Connexxion en natuurlijk gastheer Jos Rijk van De Zuidhoek naast diverse inwoners, die zelf ook actief zijn op diverse gebieden.

Vier deelthema’s

Er waren vier deelthema’s onder het hoofdthema mobiliteit op Schouwen-Duiveland: ‘Van bezit naar gebruik in een deeleconomie’, ‘van buurtbus naar verbindingsbus’, ‘van eenzaam en alleen naar bereikbaar en samen’ en ‘van werkeloos naar betrokken inzet’.

Wensen en ideeën

Enkele wensen en ideeën die aan de tafels zijn uitgesproken:

  • zorginstellingen en onderwijs met elkaar verbinden
  • zorg voor een ontmoetingsplek waar iedereen terecht kan
  • neem zelf initiatief als je iets wil bereiken: overheid, burgers en instellingen moeten elkaar opzoeken
  • deel wat je kunt delen en houd het kleinschalig
  • richt een zorgcoöperatie op
  • De haltetaxi moet meer bekendheid krijgen, dorpsraden gaan hiermee aan de slag
  • Er moet een elektrische railverbinding komen over Schouwen-Duiveland

Bij een dialoogtafel is afgesproken dat de groep in januari weer bijeenkomt voor een vervolgdialoog.

Verbindingen

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland heeft onder andere als doel door middel van de dialoog mensen met elkaar te verbinden. Ditmaal was het thema van de dialoog ook gericht op het leggen van verbindingen: tussen mensen zonder baan en werkgevers, tussen eenzame mensen en hulpaanbieders, tussen mensen met een vervoersvraag en vervoersaanbieders en ga zo maar door.

Opbrengsten en acties

Maandag 13 november 2017 worden de opbrengsten van de dialoog besproken en gekeken of er eventuele vervolgacties kunnen worden genomen.Duidelijk is geworden dat de deelnemers aan de dialoogtafels de noodzaak zien en ervaren om met elkaar de mobiliteit op ons eiland te verbeteren en samen te werken aan nieuwe initiatieven en mogelijkheden. Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland is er dan ook van overtuigd dat er acties zullen volgen.

Dialoog mobiliteit op Schouwen-Duiveland

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland is dit jaar een nieuwe weg ingeslagen. Er komt geen Week van de Dialoog, maar een dialoogavond op 6 november over een onderwerp dat iedereen aangaat: mobiliteit op Schouwen-Duiveland.

Voor de organisatie van deze avond heeft het dialoognetwerk contact gezocht met ondernemers die al actief zijn op het gebied van mobiliteit en bezig zijn met het lanceren van nieuwe initiatieven. Tijdens de dialoogavond zullen drie ondernemers – Willem van Zalm van EWSD (werkloosheidsproject met elektrische auto), Sjoerd de Jongh van AddVision (elektrische deelauto) en Jos Rijk van De Zuidhoek hun initiatieven verder toelichten. Er is ook een inwoner met een idee op het gebied van mobiliteit, namelijk Theo Hoets uit Dreischor. Hij ziet mogelijkheden voor een ‘buurtbus nieuwe stijl’, een sociaal verbindend bussysteem met goed doordachte en logische verbindingen en dat ervoor zorgt dat de kleine kernen beter bereikbaar zijn.

Ideeën

Na de korte inleidingen, kunnen belangstellenden in gesprek gaan over het thema mobiliteit op Schouwen-Duiveland. Dat gebeurt uiteraard via een dialoog. Dat is een gespreksvorm waarbij er niet wordt gediscussieerd, maar waarbij iedereen zijn verhaal kan doen en eigen ideeën kan uiten. Het doel is dat er uiteindelijk een of meerdere ideeën worden gekozen die later verder worden uitgewerkt tot iets concreets.

Vier deelonderwerpen

Dit jaar is ervoor gekozen om de dialogen te splitsen in vier deelonderwerpen. Mensen kunnen zelf kiezen welk onderwerp hen het meeste aanspreekt. De deelonderwerpen zijn:

 

1. Van bezit naar gebruik in een deel economie (deelauto – gereedschap – ruimte)

Om u al een beetje op weg te helpen waar u aan kunt denken bij dit deelonderwerp vertelt Sjoerd de Jongh van Y-logic over zijn initiatief van een (elektrische)deelauto. Hierbij zijn motivatie: ‘Ook al gaan de technologische ontwikkelingen in autonome voertuigen erg snel, het zal nog een poosje duren voor we allemaal een rit naar keuze kunnen bestellen en het juiste voertuig voor komt rijden. Hoe kunnen wij onze mobiliteit op peil houden tot die tijd in een dun bevolkt gebied? Behalve technologische ontwikkelingen zijn er ook sociale verschuivingen te zien: jongere generaties stappen meer en makkelijker over van bezit naar gebruik. Rationeel beschouwd zou het voor heel veel mensen financieel interessant zijn om auto’s te delen. Toch zien we initiatieven maar beperkt van de grond komen en regelmatig mislukken. Waarom doen mensen niet mee? Hoe kunnen we u verleiden om mee te doen aan een goedkopere en duurzamere manier van transport?’ 

2. Van buurtbus naar verbindingsbus

De buurtbus op Schouwen-Duiveland is onderdeel van het openbaar vervoer netwerk in de Provincie Zeeland. Deze buslijn wordt gerund door ongeveer 25 vrijwilligers. Helaas zijn veel eiland bewoners onbekend met de buurtbus.Het zou goed zijn als wij, bewoners van Schouwen-Duiveland, ons eens goed verdiepen in de functie van de huidige buurtbus en wat deze buurtbus voor ons kan betekenen, voornamelijk specifiek voor de kleine kernen.

Met deze kennis kunnen we wellicht een ‘buurtbus nieuwe stijl’ ontwikkelen, die beter aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de bewoners. Er zijn veel voorzieningen uit de kleine kernen verdwenen en zijn deels verplaatst naar de grotere kernen. De leefbaarheid in de dorpen staat daardoor onder druk. Het is noodzakelijk ten behoeve van de dagelijkse behoeften aan eerstelijns voorzieningen deze kleine kernen goed te verbinden met bijv. de bakker, slager, supermarkt, huisarts, enz.

Volgens Theo Hoets, inwoner van Dreischor en voormalig vrijwilliger op de buurtbus lijkt dat mogelijk. Hiervoor is het wel nodig dat het huidige buurtbussysteem, dat nu vooral onderdeel is van het openbaarvervoernetwerk van Connexxion, qua functie omgebouwd wordt naar een sociaal verbindend bussysteem. Er moeten goed doordachte en logische verbindingen gerealiseerd worden die beter aansluiten bij de veranderde vervoersvraag.

Deze ‘buurtbus nieuwe stijl’ is een betrouwbare, adequate en betaalbare verbindingsbus die met slimme en logische verbindingen garant staat voor het behouden van de kwaliteit van de leefbaarheid in de kleine kernen en er voor zorgt dat de kleine kernen onderdeel blijven van de Schouwen-Duivelandse samenleving.

Door ruimere diensttijden, meer flexibiliteit en hogere frequenties kan deze verbindingsbus ook gebruikt worden voor reizen van/naar school en werk en als alternatief voor het eigen auto gebruik.

Het streven is een oplossing te vinden binnen de huidige financiering van de buurtbus, mogelijk aangevuld door derden en hopelijk met iets meer vrijwilligers.

3. Van afgezonderd en alleen naar verplaatsbaar en samen (naar de supermarkt – kapper – op visite)

Met de elektrische auto van EWSD (Energie Werkt op Schouwen-Duiveland) worden oudere bewoners van appartementencomplex De Duinen van Haamstede vervoerd over het eiland. De auto wordt bestuurd door chauffeurs in opleiding, werklozen die hun chauffeursdiploma kunnen halen, op weg naar een nieuwe baan. Een groot succes, en de vraag vanuit andere dorpskernen stijgt. Maar het is een tijdrovende bezigheid. Hoe kunnen we dit succesvolle initiatief met elkaar op het hele eiland realiseren? De inleider van dit deelonderwerp is Willem van Zalm van EWSD.

4. Van werkeloos naar betrokken inzet (vrijwilliger – chauffeur – erbij horen)

Met een gesponsorde elektrische auto en stroom uit eigen zonnepanelen verzorgt de Zuidhoek een pakket aan persoonlijke dienstverlening: het bezorgen van de was en maaltijden, of het vervoeren van mensen naar voorzieningen in of buiten het dorp, zoals de supermarkt, bibliotheek of geldautomaat. Dit is een goed voorbeeld van slimme oplossingen waarmee de Zuidhoek én op duurzame wijze behoeften van bewoners vervult én werkgelegenheid creëert voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Jos Rijk, directeur van de Zuidhoek, is 6 november aanwezig om dit deelonderwerp toe te lichten

Voor iedereen

Aan de dialoog op 6 november 2017 om 19.30 uur bij De Zuidhoek in Zierikzee kunnen alle inwoners van Schouwen-Duiveland, maar ook daarbuiten meedoen. Het maakt niet uit of je ideeën hebt over het onderwerp of niet. Meestal ontstaan de ideeën tijdens een dialooggesprek of word je geïnspireerd. Tijdens een dialoog worden ook verbindingen gelegd. Je komt in gesprek met mensen waar je anders niet zo snel mee in gesprek zou gaan. En dat kan weer leiden tot iets waardevols. Er zijn al verschillende mooie initiatieven ontstaan uit dialogen. Meer daarover vindt u op deze website.

Aanmelden voor de dialoog op 6 november? Klik hier

U kunt ook aanmelden via de link in de uitnodiging voor deze dialoog

Vacature

Versterking voor de kerngroep

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland bestaat uit een bestuur, dat het voorwaarde scheppende werk doet en daarnaast uit een kerngroep die diverse dialogen ondersteunt en activiteiten mee helpt bedenken en organiseren. De kerngroep vergadert zo’n tien keer op een jaar en de leden zijn daarnaast betrokken bij verschillende dialogen.

Kerngroepleden houden zich tevens bezig met het trainen van dialoogbegeleiders en het organiseren van intervisie, het actief werven van deelnemers aan dialogen en trainingen, relatiebeheer, administratie en communicatie.

We hebben ruimte voor

nieuwe leden van de kerngroep

Ben jij enthousiast over de dialoog en voel jij je geroepen tot het uitvoeren van een of meer van bovengenoemde taken? Meld je dan aan en neem contact op met Inge van Ooijen, tel. 06- 28849891 of info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Uitnodiging ‘Mobiliteit op Schouwen-Duiveland’


Met een gesponsorde elektrische auto en stroom uit eigen zonnepanelen verzorgt de Zuidhoek een pakket aan persoonlijke dienstverlening: het bezorgen van de was en maaltijden, of het vervoeren van mensen naar voorzieningen in of buiten het dorp, zoals de supermarkt, bibliotheek of geldautomaat. Dit is een goed voorbeeld van slimme oplossingen waarmee de Zuidhoek én op duurzame wijze behoeften van bewoners vervult én werkgelegenheid creëert voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

Heeft u ook ideeën of oplossingen voor mobiliteitsvragen op Schouwen-Duiveland?
Op maandagavond 6 november 2017 organiseert het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland een bijeenkomst over ‘mobiliteit op Schouwen-Duiveland’. We beogen hiermee een impuls te geven aan nieuwe verbindingen tussen inwoners, ondernemers en organisaties rond het thema mobiliteit. Een mooie kans om uw initiatief verder te brengen.

Ter voorbereiding op bovengenoemde bijeenkomst is een werkgroep samengesteld met Janine Schoneman (Rabobank), Jeffrey van Doorenmalen (Zeeuwland), Jos Rijk (Zuidhoek) en ondergetekende. Vanwege uw betrokkenheid bij de mobiliteit op Schouwen-Duiveland nodigen we u uit om samen met ons mee te denken hoe we in november tot een goede opbrengst kunnen komen. Deze voorbereidende bijeenkomst vindt plaats op

woensdag 6 september 2017
tijd: 16.00 – 18.00 uur;
plaats: de Zuidhoek, Deltastraat 8 te Zierikzee.

Het Dialoognetwerk faciliteert de bijeenkomst in november.

Laat u weten of u komt? U kunt dit laten weten aan degene die u benaderd heeft of een bericht sturen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Vriendelijke groet,
Inge van Ooijen
Voorzitter Stichting Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Toekomst van de zorg

UITNODIGING

Kom, praat, denk en doe mee aan de dialoogtafel over de toekomst van de Zorg in Zeeland.
In Zierikzee kunt u op 8 mei a.s. aanschuiven en meepraten over wat goede zorg in uw omgeving inhoudt.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Klankbordgroep ‘Toekomst van de Zorg in Zeeland’ en ‘Zorg Verandert’
Ben je betrokken bij de zorg als (toekomstig) cliënt, patiënt, mantelzorger, lid van een cliëntenraad of medewerker uit de eerste- of tweedelijnszorg? Dan ben je van harte welkom .

Zeeland kent 6 verschillende (schier)eilanden, waardoor kwalitatief goede en betaalbare zorg niet
overal hetzelfde te organiseren is. Op een eerder moment zijn de knelpunten bij de zorg in Zeeland geïnventariseerd. Nu willen we met mensen in dialoog gaan om ervaringen verder te onderzoeken, en te ontdekken wat in onze verschillende Zeeuwse regio’s de dromen, tips en acties zijn.

De thema’s die op 8 mei aan twee dialoogtafels besproken worden zijn: ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en ‘Hartelijke en betrokken zorg’

Programma
Vanaf 17.30 uur: inloop met soep en een broodje
18.30 uur: na een korte inleiding start van de dialoogtafels
20.30 uur: napraten met een hapje en een drankje
21.30 uur: einde

Locatie
Gemeentehuis Zierikzee Laan van St Hilaire 2

Aanmelding via: PvanKooten@dezb.nl

 

Jaarverslag 2016

Benieuwd wat het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland het afgelopen jaar samen met inwoners, bedrijven en organisaties heeft bereikt? En wat onze plannen zijn voor de komende jaren? Lees ons jaarverslag.

Kom naar de Week van de Dialoog!

flyera4_week-van-de-dialoog2016_pagina_1

Hoe gastvrij ben jij? En voor wie? En wat is gastvrijheid voor jou? Over die vragen buigt het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland zich samen met inwoners en organisaties uit Schouwen-Duiveland tijdens de Week van de Dialoog. Die wordt op 7 november om 19.30 uur geopend in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Iedereen is welkom om mee te praten.

Dit jaar is het thema van de Week van de Dialoog ‘gastvrijheid’ met als motto: jouw gastvrijheid is mijn geluk. Henk Gravestein, projectmanager bij de Jachthaven Bruinisse, vertelt wat gastvrijheid voor hem betekent en op welke manieren hij ermee te maken heeft in zijn dagelijks leven en zijn werk. Zijn verhaal zal aanwezigen inspireren om over het thema in dialoog te gaan. Ook burgemeester Rabelink draagt de dialoog een warm hart toe en daarom opent hij op 7 november de Week van de Dialoog. De openingsavond begint om 19.30 uur in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Belangstellenden kunnen voor een dialoog over gastvrijheid aanschuiven bij vertegenwoordigers uit verschillende sectoren. De bedoeling is dat er – wellicht diezelfde avond nog – een vervolg komt op deze dialogen en er mogelijk aansluiting wordt gezocht bij een andere sector of organisatie. Vervolgens worden in de rest van de week meerdere dialogen georganiseerd door verschillende mensen, verspreid over Schouwen-Duiveland.

Opgeven

Meedoen aan de Week van de Dialoog kan gewoon als deelnemer, maar je kunt ook zelf mensen uitnodigen om rond de tafel te gaan of een gesprek begeleiden. Voor alle drie de manieren is het nodig om je in te schrijven. Dat kan door te mailen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Deelname is gratis. Meer informatie: https://dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl/dag-van-de-dialoog/week-van-de-dialoog-2016/

flyera4_week-van-de-dialoog2016_pagina_2

Dialoog begeleiden? Word gespreksbegeleider!

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland geeft in aanloop van de Week van de Dialoog (7 t/m 12 november 2016) een gratis training om een dialoog te kunnen begeleiden. Je wordt dan gespreksbegeleider. Na de training kun je zelf, waar en waarover je maar wil, een dialoog organiseren.

Sleutelfiguur

De gespreksbegeleider is een belangrijke sleutelfiguur in het concept van de dialoog. De dialoog is een gespreksvorm die anders is dan een discussie. Het doel is dat er een netwerk ontstaat tussen inwoners en organisaties en dat ideeën uiteindelijk verder worden uitgewerkt. Elke deelnemer komt aan het woord en kan zijn of haar ideeën en wensen uiten. Als gespreksbegeleider zorg je ervoor dat iedereen aan bod komt en dat er daadwerkelijk een dialoog ontstaat door middel van vragen stellen en luisteren. Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland hanteert daarvoor een bepaalde methodiek. Om een kwaliteitsvolle dialoog te garanderen, krijgt iedere dialoogbegeleider eerst een training.

Lijkt dit je wat?

Geef je dan op voor de basistraining gespreksbegeleider op donderdagmorgen 29 september 2016 van 8.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch) in dorpshuis De Maire, I.M. Van de Bijlstraat 10, 4316 AB Zonnemaire. Aan de hand van een bepaalde methodiek word je wegwijs gemaakt in het begeleiden van een dialooggesprek.

Oefenavond

Aangeraden wordt om na de basistraining deel te nemen aan een oefenavond. Er zijn twee oefenbijeenkomsten, namelijk op maandagavond 10 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur en donderdagavond 20 oktober 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van SMWO, Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee. Schrijf deze data alvast in je agenda!

Week van de Dialoog

Het is de bedoeling dat er tijdens de Week van de Dialoog zoveel mogelijk mensen met elkaar in gesprek gaan over het thema van dit jaar: Gastvrij Schouwen-Duiveland. Aan elke dialoogtafel zit een gespreksbegeleider. De kersverse gespreksbegeleiders kunnen ook een dialoogtafel begeleiden tijdens de Week van de Dialoog. Ook kun je als gespreksbegeleider zelf een dialoog organiseren tijdens deze week.

Opgeven

Je kunt je opgeven voor de training voor gespreksbegeleider door te mailen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl. Of kijk voor meer informatie over de dialoog op onze website www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Dialoog Gastvrijheid op Schouwen-Duiveland

Elkaar opzoeken en kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Tot die conclusie kwamen de aanwezigen bij de dialoog over Gastvrij Schouwen-Duiveland, die donderdag 9 juni in het dorpshuis van Noordwelle werd georganiseerd. Deze dialoog was een voorloper op de Week van de Dialoog, die dit najaar wordt gehouden.

Het was een experiment: kijken wat eruit komt als je mensen van verschillende organisaties aan de hand van een thema met elkaar in gesprek laat gaan. Dat thema was gastvrijheid op Schouwen-Duiveland. De bedoeling is dat de verschillende deelnemers verder met elkaar in dialoog gaan. In totaal waren elf mensen van tien organisaties en bedrijven aanwezig, naast vrijwilligers van het Dialoognetwerk. Samen spraken ze over wat gastvrijheid voor hen betekent, maar ook wat ze zouden willen bereiken op Schouwen-Duiveland op dat gebied.IMG_20160609_101659

Er zijn inmiddels al diverse nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt tussen organisaties. Aan de  aan de hand van de uitkomsten beraden de deelnemers en het Dialoognetwerk zich op de vervolgstappen. Het thema gastvrijheid is daarbij leidend. We kijken daarbij niet alleen naar wat we op dit gebied voor vluchtelingen kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook voor toeristen en tussen inwoners onderling.

Verslag dialoog Gastvrij Schouwen