Uitkomsten Dialoogtafels ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’

Schouwen-Duivelanders over het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’

Uitkomsten van de verschillende dialoogtafels in de Week van de Dialoog
10-17 november 2014

Rode draad in de dialooggesprekken over het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’
• De verzorgingsstaat is uit de hand gelopen. Gevolgen: teveel kosten, leunen op de overheid, betutteling en afhankelijkheid. De zorg wordt teveel gestuurd met protocollen en regels. We moeten een gulden middenweg zien te vinden.
• Tolerantie: Zorgen en verontrusting over onverschilligheid, verzakelijking en gebrek aan tolerantie
• Eenzaamheid: Duizenden mensen zijn eenzaam op SD, niet iedereen kan op een netwerk terugvallen. Ouders kunnen zich afhankelijk opstellen van hun volwassen kinderen en hebben verwachtingen naar hen die niet altijd waargemaakt kunnen worden. In hoeverre kan je hen prikkelen om zelf activiteiten op te zoeken?
• Geven en ontvangen: We geven makkelijker dan we vragen. Ondanks dat we zelf ervaren dat zorg verlenen voldoening geeft, vragen we zelf moeilijk om hulp.
• Onbevooroordeeld omzien naar elkaar. Aandacht voor de ander, door op bezoek te gaan bij de buren, of een kaartje te sturen. Het individualisme is teveel doorgeschoten. Het recht op privacy moeten we wel in ere houden.
• Bezorgdheid: In meerdere dorpskernen zijn mensen bezorgd over de dreigende sluiting van de dorpshuizen en het wegvallen van voorzieningen. Men vraagt zich af hoe dit tij te keren is.
• Perspectief: We zouden op een andere manier met elkaar om moeten gaan; meer zorgen delen en met elkaar tot oplossingen komen, door respectvol te luisteren en samen te werken. Samen sta je sterker. Actief blijven en nu investeren in de eigen netwerken is een investering voor later.

Deelnemers aan de dialoogtafels dromen en wensen:
Dat de samenleving uit zijn winterslaap komt en alle mensen tijd, liefde en aandacht vinden om iets te doen voor elkaar.
Een samenleving:
– waarin tolerantie hoog in het vaandel staat
– waarin iedereen prioriteit geeft aan de nood van de ander
– met levendige dorpen en voldoende basisvoorzieningen
– waarbij politiek en kerk een juiste tussenweg hebben gevonden
– waarin mensen goed voor zichzelf zorgen en zo lang mogelijk actief blijven
– waar de kwaliteiten en mogelijkheden van iedereen zo goed mogelijk worden benut en waar iedereen wordt gezien als mens, met zijn of haar eigen behoeften en
– waarin leeftijdsgenoten of geestverwanten hun eigen woon-zorgsituatie regelen met aangepaste woningen.
– waar bestuurders en inwoners ruimhartig achter de illegale bewoners van ons eiland staan en
– waar we regelmatig dialooggesprekken voeren, de rust nemen om een thema uit te diepen en vooral ook de jeugd en jongeren bij de gesprekken betrekken.

Een gemeente:
– die zorg blijft dragen voor professionele zorg en ondersteuning voor hen die dat echt nodig hebben
– die facilitering biedt aan burger initiatieven
– met duidelijke kaders omtrent professionele zorg , zo min mogelijk regels en waar vrijwillig zorg verlenen ook ‘vrijwillig’ is.

Maatschappelijke initiatieven (dromen en acties)
• Dorpshuis Kerkwerve ombouwen tot sociale woonplaats. Zorgbehoevenden bij elkaar laten wonen (aanleunwoningen bouwen). Centrale ruimte voor artsconsult, kapster, tandarts, sociale ontmoetingen. Afspraak gemaakt om deze droom te concretiseren.
• Gezonden in één huis met hulpbehoevenden. Meer gebruik maken van technologische hulpmiddelen, zoals op afstand monitoring en robots. Idee uitwerken en presenteren. Samenwerking zoeken – elkaar helpen.
• Contact bevorderen tussen de jongere en oudere generaties, o.a. met een ‘filosofisch café’ in de Zeeuwse Hemel. Vervolgafspraak is gemaakt.
• Voer de maatschappelijke stage opnieuw in.
• Meer doen met dialoogtafels – met diverse thema’s.
• Gavenkast – waar ben je goed in en waar kun je ingezet worden.
• Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen elkaars expertise gebruiken.

Concrete gezamenlijke acties
• Wij gaan het bezoeken aan onze eigen ouders uitwisselen. Jouw ouders kunnen hun verhaal vertellen en het verhaal van de ouders van de ander is weer nieuw voor jou. Na dit experiment schrijven we hierover een stukje in de Wereldregio om daarmee anderen te prikkelen om hetzelfde te doen.
• Wij gaan brainstormen over (on)mogelijkheden in het dorpshuis Noordgouwe: wij willen maaltijden organiseren met verschillende generaties (ouderen en gezinnen). Vervolgafspraak is gemaakt.
• Wij gaan nadenken over een nieuwe naam voor het dorpshuis Noordgouwe.
• Wij gaan het (vrouwen)koor nieuw leven inblazen in samenwerking met de kerk.

Concrete persoonlijke acties
• Ik ga een leuke vrijwilligersjob zoeken.
• Ik ga een klus overnemen van collega.
• Ik ga morgen bellen om ervoor te zorgen dat 29 november een fantastisch Sintfeest is in het dorp.
• Ik ga er morgen een leuke dag van maken.
• Ik ga morgen met mijn ouders praten.
• Ik schrijf een column in Wereldregio over mijn eigen voornemen.
• Ik ga morgen mensen benaderen om samen iets te doen met onze talenten.
• Ik pak elke dag een kaartje met ‘doel van de dag’.
• Ik maak morgen mensen op het werk blij met een schouderklopje.
• Ik ga me ervoor inzetten om de leefbaarheid binnen mijn woonomgeving voor iedereen te verbeteren.
• Ik onderzoek met mijn team wat er kan, hoe we de (individuele) klant echt kunnen raken.
• In geef in mijn eigen leven en werk het gesprek de ruimte.

Gedachten, ideeën en adviezen

Respect
• Leven en laten leven; iedereen mag er zijn en zichzelf zijn.
• Blijf met elkaar in gesprek, ook als je van opvatting verschilt.
• Leer van elkaar, vooral ook van ouderen.
• Een betere wereld begint bij jezelf; geef het goede voorbeeld aan je kinderen, aan anderen.
• Aardig blijven voor elkaar, het begint met gedag zeggen.

Zorg
• Het begint bij zorg en aandacht voor de eigen omgeving; familie, vrienden, buren.
• Wees attent op waar je iets kunt betekenen en neem initiatief.
• Betrek ook anderen hierbij en maak kenbaar wat eenieder kan betekenen voor een ander.
• Zorg goed voor jezelf en vraag om aandacht als je dat nodig hebt.
• Ga bewuster om met alle aspecten van het leven, zoals milieu, zorg en samenleving.

Communicatie
• Op informatieavonden niet alleen informeren, maar ook informatie ophalen.
• Luister naar de ander.
• Gebruik vaker de dialoog in verschillende vormen en situaties.

Verbindingen maken
• Maak gebruik van de kwaliteiten en mogelijkheden van iedereen ook van en vooral met mensen die dat zelf (even)niet kunnen.
• Zet je talenten in voor een rechtvaardige, tolerante wereld, en een gelukkig leven.
• Probeer andere mensen, ook jongeren en jongvolwassenen, erbij te betrekken en betrokken te maken.
• Deel initiatieven en maak meer verbinding maken tussen de mensen in je buurt.
• Om meer saamhorigheid en interesse in elkaar te krijgen moet je eerst elkaar kennen en vertrouwen door samen dingen te doen.

Visie op zorg en samenleving
• Leven is het meervoud van lef; gewoon doen dus!
• De zorg voor de zorg is een uitdaging. Denk hierbij positief en creatief.
• Durf te dromen over een ideale samenleving.
• Doorgaan met doorgaan – in verbinding. Denk niet in hokjes, hef grenzen op.
• Het begint bij jezelf om een grotere beweging in de samenleving te krijgen; je moet het zelf creëren: toon betrokkenheid!
• Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen mensen; focus op gemeenschappelijke doelen. Laat elkaar in de waarde en accepteer iedereen zoals die is. Iedereen telt mee!
• Zorg verlenen levert ook de degene die zorg verleent iets op.
• Organisaties en systemen blijven bevragen op hun visie en dwingen specifieke problemen verder te analyseren door de juiste vragen te stellen.

Tot slot
Veel deelnemers hebben de dialooggesprekken over het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’ als zinnig ervaren. “Dialoog opent deuren, waar discussie deuren sluit”. Mensen ervaren het als verhelderend en inspirerend om met een divers gezelschap een thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Hierdoor ontstaan verrassende invalshoeken en ideeën. Openstaan en luisteren naar elkaars verhalen en ervaringen schept een zekere rust en zorgt voor verbinding. Zonder het van elkaar te weten worden er vele kleine stapjes gezet op weg naar een ‘mooiere’ wereld. Omzien naar elkaar zit in kleine dingen!

———————————————————————————————————-
Mocht je graag bovenstaande tekst op papier krijgen, klik dan op de volgende link.

UitkomstenJouwZorgMij’nZorgWeekvdDialoog2014

Comments are closed.