Recentste nieuwsbrief

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 4 – september 2017

 

In deze Nieuwsbrief:

Interview met Adrie Tange

Dialoogambassadeurs in actie: 
– Te gast bij Omroep Zeeland
– Evaluatie en vervolg kinderdialogen
– Dialoog over zelfmoordpreventie
– Manifest Burgerpraktisatie
– Dialoog over mobiliteit

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk:
– Inspiratiebijeenkomst Gespreksbegeleiders
– Oproep voor kerngroepleden

Belangrijke data op een rij

---

Interview met Adrie Tange 

‘Met de dialoog verbind je mensen’

Adrie Tange is oud-werknemer van woningcorporatie Zeeuwland, waarbij hij de laatste jaren actief was als manager beleid en innovatie. Hij heeft meegeholpen de Week van de Dialoog op Schouwen-Duiveland op te zetten en organiseerde een aantal jaren zelf dialoogtafels.

Wat was jouw eerste ervaring met de dialoog?
,,Bij Zeeuwland heb ik meegeholpen het project Hart voor Leefbaarheid op te zetten. Dat project, een samenwerking met het Welzijnshuis, was gericht op het activeren van bewoners om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden. Inge van Ooijen hoorde van het project en stelde voor een Week van de Dialoog te houden. Ze kende dat concept vanuit Rotterdam, waar ze dialooggespreksbegeleider was geweest. Als Zeeuwland zagen we zo’n Week van de Dialoog wel zitten. We zagen het als manier om dorpsbewoners met elkaar in verbinding te brengen. Het paste bij ons doel om de inwoners te activeren. Zo werd voor het eerst in Zeeland een Week van de Dialoog georganiseerd, toen nog als onderdeel van het project Hart voor Leefbaarheid. Later richtte Inge in samenwerking met andere bewoners en organisaties het netwerk op en ging het Dialoognetwerk zelfstandig verder.”

Wat vind je goed aan de dialoog?
,,Een dialoog is geen debat, je kunt mensen in contact brengen die verder nooit met elkaar te maken hebben en uiteindelijk samen tot actie laten overgaan. Voor Hart voor Leefbaarheid paste dit natuurlijk helemaal in het plaatje. De kracht van de dialoog is dat je mensen met elkaar kunt verbinden. Zo heb ik de eerste jaren zelf dialoogtafels georganiseerd. Onder andere met bewoners van seniorencomplexen in de wijk Malta in Zierikzee. Daar wonen ook veel mensen ‘van buuten’, zoals ze dat hier kunnen zeggen als je van buiten het eiland komt. Het ging erom of die mensen zich hier thuisvoelden. Met de dialoog raakten mensen met elkaar in gesprek.”

Kun je voorbeelden van resultaten noemen die voortkomen uit een dialoog?
,,Ik woon in Poortambacht in Zierikzee en die wijk werd op een gegeven moment gezien als een slapende wijk waar niets gebeurde. We hadden op een gegeven moment een dialoog met het thema Klaarstaan voor de Wijk, met vragen als ‘hoe ervaar je de wijk?’. Daar is het project Hart voor Poortambacht uitgekomen. Dat is een netwerk voor mensen die actief willen zijn voor de wijk. Zo is er een wijkkrantje opgezet, een repaircafé, een wandelclub en een huttendorp. Je kunt wel zeggen dat dat is voortgekomen uit de dialoogtafels. Ik ben nu voorzitter van Hart van Poortambacht, een actieve club. We doen straks ook mee aan burendag.”

Wanneer zou je de dialoog aanbevelen en waarom?
,,Als je kijkt naar Poortambacht, dan inventariseerden we via de dialoog wat er mis was met de wijk. Via de dialoogmethode kwam je uiteindelijk tot de vraag: wat ga je eraan doen? Dus overgaan tot actie. Dat is het sterke van zo’n methode.”
,,Bij Zeeuwland kon de collegiale samenwerking op een bepaalde afdeling beter. We kwamen toen op het idee om het met een dialoogtafel te proberen te verbeteren. Andere methoden monden vaak uit in discussies. Een dialoog omzeilt dat op de een of andere manier. Met een dialoog creëer je een begripvolle luisterende sfeer waarin je heel andere gesprekken krijgt. Bij Zeeuwland is er na die dialoog wel wat verbeterd op de afdeling, maar als er problemen zijn, los je die niet op met een dialoog. Dat vergt weer wat anders. Oké, je krijgt de problemen misschien wel boven water. Met een dialoog kun je kijken waar de pijnpunten zitten. Daarna kun je overgaan tot actie. Maar dat is ook gelijk een beetje de valkuil: dat er niet wordt overgegaan tot actie, dat er geen vervolg is.”

Nog een advies voor het Dialoognetwerk?
,,Ik zou zeggen, ga zo door. Ik vind het knap dat het Dialoognetwerk nog bestaat, terwijl heel veel projecten op een gegeven moment aflopen.”

---

Dialoogambassadeurs in actie

Te gast bij Omroep Zeeland

Op 30 augustus j.l. waren Brigitte Witlox, coördinator van Hulst in Dialoog en Inge van Ooijen, voorzitter Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland te gast bij het programma van de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. Gesproken is over het doel, nut en het belang van de dialoogtafels in Zeeland.Je kunt het interview beluisteren via https://soundcloud.com/omroepzeeland/zeeuwse-kamer-over-dialoogtafels-30-08-2017

Evaluatie en vervolg kinderdialogen

Ben je benieuwd naar de aanpak, de ervaringen en de uitkomsten van de kinderdialogen over plagen en pesten? Lees het verslag ‘Evaluatie estafette kinderdialoog’(zie PDF??) Alle basisscholen van Schouwen-Duiveland krijgen dit verslag toegezonden met een begeleidend schrijven over de mogelijkheid om in dit nieuwe schooljaar kinderdialogen in te zetten in hun school. Dat kan gaan over plagen en pesten, of een ander thema dat past binnen de eigen groep- of schoolontwikkeling.

Zelfmoordpreventie

Zelfdodingen komen in Nederland schrikbarend veel voor. ‘113 Zelfmoordpreventie’ streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Met de campagne ’ Zelfmoord? Praat erover.’ willen zij het aantal zelfdodingen proberen te verminderen. Omdat in Zeeland het aantal zelfdodingen relatief het grootst is, start ‘113 Zelfmoordpreventie in onze provincie met een groot project in samenwerking met Zeeuwse Zorg- en Welzijnsorganisaties onder de noemer Zeeland Zonder Zelfmoord. Het plan is om op verschillende plaatsen met diverse doelgroepen dialogen te voeren over zelfdodingen. Deze dialogen worden in het najaar georganiseerd in samenwerking met Zorg Verandert en Zeeland in dialoog.

Manifest Burgerpraktisatie

Marleen van Kooten, Rob Venrooij en Inge van Ooijen hebben na veertig uitvoerige gesprekken met inwoners, ondernemers, gemeenteraadsleden en beleidsambtenaren van Schouwen-Duiveland het manifest Burgerpraktisatie opgesteld. Daarin doen ze acht aanbevelingen op het gebied van informatievoorziening, ondersteuning, samenwerken aan ontwikkeling en vernieuwing en gebruikmaken van de specifieke deskundigheid van inwoners. Het doel is om de leemte tussen inwoners en overheid op te heffen, zodat inwoners makkelijker hun weg kunnen vinden om een bijdrage te leveren aan een gezond en leefbaar Schouwen-Duiveland. Hierbij wordt ingezet op meer dialoog tussen inwoners.
Het manifest is op 4 september gepresenteerd in de kantine van voetbalvereniging Bruse Boys. Hierbij waren veel dorpsraden vertegenwoordigd. Rob, Inge en Marleen gaan zich nu buigen over vervolgstappen om de aanbevelingen in het manifest tot uitvoering te kunnen brengen.
Het Manifest Burgerpraktisatie is te vinden op de website www.burgerpraktisatie.nl.
(Foto: Joop van Houdt)

Voorbereidende dialoog over mobiliteit

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland is dit jaar een nieuwe weg ingeslagen met de aanpak van de dialogen. De aanpak van de dialoogbijeenkomst over mobiliteit is een eerste stap op die nieuwe weg. Op woensdag 6 september is bij De Zuidhoek in Zierikzee met verschillende partijen gesproken over het onderwerp Mobiliteit op Schouwen-Duiveland. Vertegenwoordigd waren onder andere Zeeuwland, EWSD, de gemeente en De Zuidhoek. Vanuit verschillende invalshoeken werd er naar het begrip mobiliteit gekeken. Het doel van deze dialoog was om een plan van aanpak te bedenken voor een grotere dialoog over mobiliteit op 6 november, waaraan iedereen kan deelnemen. Bij de dialoog op 6 september is bedacht om tafels met verschillende thema’s op het gebied van dialoog in te richten. De voorgestelde thema’s zijn:
– Van bezit naar gebruik
Deze zal vooral jongeren aanspreken, omdat die minder hechten aan bezit en bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid van een deelauto.
– Van bank naar betrokken inzet
Bedoeld om mensen die thuiszitten in beweging te krijgen, een doel te geven, mogelijk een baan en zich zo kunnen inzetten voor hun omgeving.
– Van eenzaam naar mobiel
Voornamelijk gericht op oudere mensen en kwetsbare mensen. Om hen weer meer in contact met de omgeving te brengen
– Van buurtbus naar verbindingsbus
Voorstel van Theo Hoets, inwoner van Dreischor, om een andere functie aan de buurtbus te geven.

Met de aanpak van de dialoogbijeenkomst over mobiliteit wordt in praktijk gebracht wat in het Manifest Burgerpraktisatie staat onder de aanbeveling Samenwerken aan ontwikkeling en vernieuwing, namelijk co-creatie.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Gespreksbegeleidersbijeenkomst

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland gaat het zevende jaar in. In die zeven jaar is de dialoog als middel om met elkaar in gesprek te gaan steeds vaker is ingezet. We zien ook een groeiende vraag naar dialogen. Daarnaast merken we dat gespreksbegeleiders behoefte hebben aan verdieping en trainingen om een dialoog te begeleiden. Daarom vinden we het als Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland tijd voor een volgende stap. Onze wens is een vaste gespreksleiderspool van goed getrainde mensen die een dialoog kunnen begeleiden. 
Graag willen we met iedereen die de (basis)training gespreksbegeleider heeft gevolgd daarover in gesprek. Om te horen wat jij als gespreksbegeleider daarvan vindt en welke ideeën je daarover hebt. We organiseren daarvoor een bijeenkomst op: donderdagavond 21 september van 19.30-21.30 uur in het dorpshuis van Noordgouwe, aan de Pauwstraat 24A. We horen graag jouw inbreng tijdens deze inspiratieavond. Kom je ook?

Oproep ondersteuning kerngroep

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland bestaat uit een bestuur, die het voorwaardescheppende werk doet en daarnaast uit een kerngroep die diverse dialogen ondersteunt en activiteiten mee helpt bedenken en organiseren. De kerngroep vergadert zo’n tien keer op een jaar en de leden zijn daarnaast betrokken bij verschillende dialogen. Kerngroepleden houden zich tevens bezig met het trainen van dialoogbegeleiders en het organiseren van intervisie, het actief werven van deelnemers aan dialogen en trainingen, relatiebeheer, administratie en communicatie. We hebben ruimte voor nieuwe leden van de kerngroep. Ben jij enthousiast over de dialoog en voel jij je geroepen tot het uitvoeren van een of meer van bovengenoemde taken? Meld je dan aan en neem contact op met Inge van Ooijen, tel. 06- 28849891 of info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Afscheid kerngroepleden

Eerder dit jaar kondigde André Dekker aan nog wel betrokken te willen zijn bij de dialoog, maar niet meer actief te willen zijn als kerngroeplid. Annemieke Pieters heeft onlangs aangegeven te druk te zijn met werk en haar gezinsleven en daarom stopt zij met haar werk als coördinator en relatiebeheerder voor het Dialoognetwerk. We bedanken André en Annemieke voor hun inzet en hopen op een later moment onze waardering uitgebreider te laten blijken.

---

Belangrijke data op een rij

21 september 
Bijeenkomst met gespreksbegeleiders, dorpshuis Noordgouwe, 19.30-21.30 uur

10 oktober
Bestuursvergadering Dialoognetwerk

6 november
Dialoog over mobiliteit, De Zuidhoek in Zierikzee

---

Bezoek ons ook op Facebook en Twitter

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.    

.