Categorie: Actueel

Doe mee, deel mee in de Week van de Dialoog 9-14 november 2015

Hoe kun je zoveel mogelijk profijt halen uit het samenwerken met anderen? Wat is je meest succesvolle ervaring? Wat geeft jou het vertrouwen dat je project zal slagen?
De dialooggesprekken met het thema ‘Vertrouwen in samenwerken; hoe creëren we win-win situaties’. beloven veel nieuwe invalshoeken op te leveren voor het samenwerken waar we allemaal, tafelorganisatoren, deelnemers en gespreksbegeleiders ons voordeel mee kunnen doen.
Zie voor verdere informatie de meest recente Nieuwsbrief.

Openingsdialoogtafels maandagavond 9 november in Renesse.
Hotel- en Congrescentrum ‘de Zeeuwse Stromen’, stelt hun accommodatie gratis ter beschikking.
De ervaring leert dat de openingsavond een leuke netwerkbijeenkomst is, waar mensen voor en na de dialoogtafels elkaar kunnen ontmoeten met een hapje en een drankje.
Wil je meedoen als deelnemer of als tafelorganisator? Meld je aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Verslag van de opbrengst van de WMO avond ‘Zelfzorg, goed voor elkaar’ van 19 januari 2015

Op 19 januari heeft deze WMO-avond met het thema ‘”Zelfzorg, goed voor elkaar” plaatsgevonden. Ongeveer 130 inwoners zijn op deze avond afgekomen en hebben aan een dialoogtafel deelgenomen.
Aan die deelnemers is door de voorzitter van de WMO adviesraad Ron van Kan en de Gemeente Schouwen-Duiveland bij monde van de wethouder Cees van den Bos, een verslag van de opbrengst + een bedank bericht van die bijeenkomst verstuurd.

Zij kijken terug op een geslaagde en inspirerende avond en dagen iedereen uit om de energie die op deze avond los kwam vast te houden. En verder stellen zij dat “Dit is de wijze waarop we met elkaar de nieuwe manier van “zorgen voor elkaar” vorm kunnen geven”.

Voor een PDF file van het verslag van die avond klik op: Verslag Zelfzorg 19-1-2015.
Als u kennis wilt nemen van de bedank-brief klik dan op: Bedankbericht Zelfzorg (ook PDF document).

Uitkomsten Dialoogtafels ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’

Schouwen-Duivelanders over het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’

Uitkomsten van de verschillende dialoogtafels in de Week van de Dialoog
10-17 november 2014

Rode draad in de dialooggesprekken over het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’
• De verzorgingsstaat is uit de hand gelopen. Gevolgen: teveel kosten, leunen op de overheid, betutteling en afhankelijkheid. De zorg wordt teveel gestuurd met protocollen en regels. We moeten een gulden middenweg zien te vinden.
• Tolerantie: Zorgen en verontrusting over onverschilligheid, verzakelijking en gebrek aan tolerantie
• Eenzaamheid: Duizenden mensen zijn eenzaam op SD, niet iedereen kan op een netwerk terugvallen. Ouders kunnen zich afhankelijk opstellen van hun volwassen kinderen en hebben verwachtingen naar hen die niet altijd waargemaakt kunnen worden. In hoeverre kan je hen prikkelen om zelf activiteiten op te zoeken?
• Geven en ontvangen: We geven makkelijker dan we vragen. Ondanks dat we zelf ervaren dat zorg verlenen voldoening geeft, vragen we zelf moeilijk om hulp.
• Onbevooroordeeld omzien naar elkaar. Aandacht voor de ander, door op bezoek te gaan bij de buren, of een kaartje te sturen. Het individualisme is teveel doorgeschoten. Het recht op privacy moeten we wel in ere houden.
• Bezorgdheid: In meerdere dorpskernen zijn mensen bezorgd over de dreigende sluiting van de dorpshuizen en het wegvallen van voorzieningen. Men vraagt zich af hoe dit tij te keren is.
• Perspectief: We zouden op een andere manier met elkaar om moeten gaan; meer zorgen delen en met elkaar tot oplossingen komen, door respectvol te luisteren en samen te werken. Samen sta je sterker. Actief blijven en nu investeren in de eigen netwerken is een investering voor later.

Deelnemers aan de dialoogtafels dromen en wensen:
Dat de samenleving uit zijn winterslaap komt en alle mensen tijd, liefde en aandacht vinden om iets te doen voor elkaar.
Een samenleving:
– waarin tolerantie hoog in het vaandel staat
– waarin iedereen prioriteit geeft aan de nood van de ander
– met levendige dorpen en voldoende basisvoorzieningen
– waarbij politiek en kerk een juiste tussenweg hebben gevonden
– waarin mensen goed voor zichzelf zorgen en zo lang mogelijk actief blijven
– waar de kwaliteiten en mogelijkheden van iedereen zo goed mogelijk worden benut en waar iedereen wordt gezien als mens, met zijn of haar eigen behoeften en
– waarin leeftijdsgenoten of geestverwanten hun eigen woon-zorgsituatie regelen met aangepaste woningen.
– waar bestuurders en inwoners ruimhartig achter de illegale bewoners van ons eiland staan en
– waar we regelmatig dialooggesprekken voeren, de rust nemen om een thema uit te diepen en vooral ook de jeugd en jongeren bij de gesprekken betrekken.

Een gemeente:
– die zorg blijft dragen voor professionele zorg en ondersteuning voor hen die dat echt nodig hebben
– die facilitering biedt aan burger initiatieven
– met duidelijke kaders omtrent professionele zorg , zo min mogelijk regels en waar vrijwillig zorg verlenen ook ‘vrijwillig’ is.

Maatschappelijke initiatieven (dromen en acties)
• Dorpshuis Kerkwerve ombouwen tot sociale woonplaats. Zorgbehoevenden bij elkaar laten wonen (aanleunwoningen bouwen). Centrale ruimte voor artsconsult, kapster, tandarts, sociale ontmoetingen. Afspraak gemaakt om deze droom te concretiseren.
• Gezonden in één huis met hulpbehoevenden. Meer gebruik maken van technologische hulpmiddelen, zoals op afstand monitoring en robots. Idee uitwerken en presenteren. Samenwerking zoeken – elkaar helpen.
• Contact bevorderen tussen de jongere en oudere generaties, o.a. met een ‘filosofisch café’ in de Zeeuwse Hemel. Vervolgafspraak is gemaakt.
• Voer de maatschappelijke stage opnieuw in.
• Meer doen met dialoogtafels – met diverse thema’s.
• Gavenkast – waar ben je goed in en waar kun je ingezet worden.
• Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen elkaars expertise gebruiken.

Concrete gezamenlijke acties
• Wij gaan het bezoeken aan onze eigen ouders uitwisselen. Jouw ouders kunnen hun verhaal vertellen en het verhaal van de ouders van de ander is weer nieuw voor jou. Na dit experiment schrijven we hierover een stukje in de Wereldregio om daarmee anderen te prikkelen om hetzelfde te doen.
• Wij gaan brainstormen over (on)mogelijkheden in het dorpshuis Noordgouwe: wij willen maaltijden organiseren met verschillende generaties (ouderen en gezinnen). Vervolgafspraak is gemaakt.
• Wij gaan nadenken over een nieuwe naam voor het dorpshuis Noordgouwe.
• Wij gaan het (vrouwen)koor nieuw leven inblazen in samenwerking met de kerk.

Concrete persoonlijke acties
• Ik ga een leuke vrijwilligersjob zoeken.
• Ik ga een klus overnemen van collega.
• Ik ga morgen bellen om ervoor te zorgen dat 29 november een fantastisch Sintfeest is in het dorp.
• Ik ga er morgen een leuke dag van maken.
• Ik ga morgen met mijn ouders praten.
• Ik schrijf een column in Wereldregio over mijn eigen voornemen.
• Ik ga morgen mensen benaderen om samen iets te doen met onze talenten.
• Ik pak elke dag een kaartje met ‘doel van de dag’.
• Ik maak morgen mensen op het werk blij met een schouderklopje.
• Ik ga me ervoor inzetten om de leefbaarheid binnen mijn woonomgeving voor iedereen te verbeteren.
• Ik onderzoek met mijn team wat er kan, hoe we de (individuele) klant echt kunnen raken.
• In geef in mijn eigen leven en werk het gesprek de ruimte.

Gedachten, ideeën en adviezen

Respect
• Leven en laten leven; iedereen mag er zijn en zichzelf zijn.
• Blijf met elkaar in gesprek, ook als je van opvatting verschilt.
• Leer van elkaar, vooral ook van ouderen.
• Een betere wereld begint bij jezelf; geef het goede voorbeeld aan je kinderen, aan anderen.
• Aardig blijven voor elkaar, het begint met gedag zeggen.

Zorg
• Het begint bij zorg en aandacht voor de eigen omgeving; familie, vrienden, buren.
• Wees attent op waar je iets kunt betekenen en neem initiatief.
• Betrek ook anderen hierbij en maak kenbaar wat eenieder kan betekenen voor een ander.
• Zorg goed voor jezelf en vraag om aandacht als je dat nodig hebt.
• Ga bewuster om met alle aspecten van het leven, zoals milieu, zorg en samenleving.

Communicatie
• Op informatieavonden niet alleen informeren, maar ook informatie ophalen.
• Luister naar de ander.
• Gebruik vaker de dialoog in verschillende vormen en situaties.

Verbindingen maken
• Maak gebruik van de kwaliteiten en mogelijkheden van iedereen ook van en vooral met mensen die dat zelf (even)niet kunnen.
• Zet je talenten in voor een rechtvaardige, tolerante wereld, en een gelukkig leven.
• Probeer andere mensen, ook jongeren en jongvolwassenen, erbij te betrekken en betrokken te maken.
• Deel initiatieven en maak meer verbinding maken tussen de mensen in je buurt.
• Om meer saamhorigheid en interesse in elkaar te krijgen moet je eerst elkaar kennen en vertrouwen door samen dingen te doen.

Visie op zorg en samenleving
• Leven is het meervoud van lef; gewoon doen dus!
• De zorg voor de zorg is een uitdaging. Denk hierbij positief en creatief.
• Durf te dromen over een ideale samenleving.
• Doorgaan met doorgaan – in verbinding. Denk niet in hokjes, hef grenzen op.
• Het begint bij jezelf om een grotere beweging in de samenleving te krijgen; je moet het zelf creëren: toon betrokkenheid!
• Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen mensen; focus op gemeenschappelijke doelen. Laat elkaar in de waarde en accepteer iedereen zoals die is. Iedereen telt mee!
• Zorg verlenen levert ook de degene die zorg verleent iets op.
• Organisaties en systemen blijven bevragen op hun visie en dwingen specifieke problemen verder te analyseren door de juiste vragen te stellen.

Tot slot
Veel deelnemers hebben de dialooggesprekken over het thema ‘Jouw zorg, mij ’n zorg’ als zinnig ervaren. “Dialoog opent deuren, waar discussie deuren sluit”. Mensen ervaren het als verhelderend en inspirerend om met een divers gezelschap een thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Hierdoor ontstaan verrassende invalshoeken en ideeën. Openstaan en luisteren naar elkaars verhalen en ervaringen schept een zekere rust en zorgt voor verbinding. Zonder het van elkaar te weten worden er vele kleine stapjes gezet op weg naar een ‘mooiere’ wereld. Omzien naar elkaar zit in kleine dingen!

———————————————————————————————————-
Mocht je graag bovenstaande tekst op papier krijgen, klik dan op de volgende link.

UitkomstenJouwZorgMij’nZorgWeekvdDialoog2014

Dialoognetwerk thans als Stichting geformaliseerd

Op donderdag 23 oktober zijn bij het Notariskantoor Klaassen (Zierikzee) de statuten van de Stichting Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland gepasseerd.

Wij zijn er heel blij mee dat de Stichting nu een feit is.

Tijdens de Beursvloer Schouwen-Duiveland welke plaatsvond op 16 april 2014 in de Nieuwe Kerk is door ons contact gelegd met Notariskantoor Klaassen in Zierikzee.
We hebben toen afgesproken dat zij voor ons statuten zouden opstellen en bij hun kantoor zouden laten passeren en dat wij van onze kant daar een zelf gebakken appeltaart voor zouden bakken, zijnde de tegenprestatie.

Die wederzijdse afspraken zijn op die donderdag ingelost.

Op de foto:

links notaris Mr Nini Soeters met de reeds ondertekende Stichtingsakte, rechts Inge van Ooijen, voorzitter van het Stichtingsbestuur Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland en in het midden Rudolf Fontein-Hubregtse, de bakker van de appeltaart voor het Notariskantoor en ook bestuurslid van de Stichting.Stichtingsakte1

PZC 10 okt 2014

PZC10102014

Record aantal tafels in Week van de dialoog, bericht in de PZC van 10 oktober 2014

Klik op de afbeelding om het artikel te kunnen lezen

Zeeland in Dialoog ontvangt award voor Vrijheid van Meningsuiting

In het kader van de Four Freedoms Awards  is op vrijdag 23 mei 2014, tijdens een speciale bijeenkomst met Zeeuwse jongeren, het lokale award voor de Vrijheid van Meningsuiting uitgereikt aan Zeeland in dialoog. Het award is in ontvangst genomen door Marjoleijn Felius van Vlissingen in dialoog en Annekee Pieterse van Middelburg in dialoog.

Zeeland in dialoog is de vlag waaronder verschillende regio’s in Zeeland dialogen organiseren. Nadat op Schouwen-Duiveland in 2011 voor het eerst in Zeeland de Dag van de Dialoog werd georganiseerd zijn de dialooginitiatieven uitgebreid naar Middelburg, Goes, Vlissingen en sinds kort ook Hulst.

Vrijheid van meningsuiting, mogen zeggen wat je wil, zonder bang te hoeven zijn voor vervolging is één van de mooiste vrijheden die we kennen. Toch is het ‘zeggen wat je wil’ steeds vaker in het nieuws, want kun je werkelijk zomaar alles zeggen? Ook als het kwetsend of racistisch is? De vrijheid van meningsuiting mag volgens Zeeland in dialoog niet tegen andere vrijheden ingaan. Daarom is het van belang dat de meningen met respect worden geuit.

De onderscheiding is een erkenning voor het vele werk dat vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties de afgelopen jaren in Zeeland hebben verzet. Met goed getrainde gespreksleiders zijn inmiddels vele dialogen rond diverse thema’s georganiseerd, waarbij ruimte voor mensen om hun mening respectvol te uiten en tegelijkertijd naar elkaar te luisteren centraal staat. De dialoogmethodiek biedt niet alleen nieuwe perspectieven, maar laat mensen gericht ervaringen delen, zodat deze ontmoetingen altijd leiden tot beter begrip en nieuwe verbindingen door alle lagen van de bevolking.

Op de foto rechts Marjoleijn Felius, daarnaast Annekee Pieterse – samen met de andere winnaars van Stichting Walcheren Mozaiek en Anneke Hartman.

side event FFA

foto: Anda van Riet

Eerste Dialoogwandeling Zeeland!

foto 1Wandeldialoog Foto Wilma Knulst
Op 16 mei hebben we onze eerste ervaring opgedaan met een dialoogwandeling in Veere. We
hebben dankbaar gebruik gemaakt van het concept en de ervaring van Jan Daem in Tilburg en
voor de rest was het uitproberen hoe het ging.
Voor deze proefwandeling liepen gespreksleiders en coördinatoren uit Zeeland mee vanwege hun
dialoog-ervaring. Er liepen12 mensen mee ( inclusief 2 begeleidsters) van de verschillende
netwerken jn Zeeland.
Het thema was ‘Geloof’ en dat bleek een goede keuze! Het werd nl breed opgepakt; er ontstonden
bijzondere dialogen.
Hoewel er wat verbeterpunten genoemd werden (tips) waren er veel tops die middag!
Het principe, de 4 fases, van de tafeldialoog blijft overeind maar in een andere vorm die iedereen
aansprak.
Voornamelijk wordt er in tweetallen uitgewisseld; er zijn echter ook enkele groepsmomenten. De
tweetallen wisselen van samenstelling zodat je toch met meerdere mensen je ervaringen deelt.
Door het lopen naast elkaar in de natuur, met ingelaste stiltemomenten, is de uitwisseling intensief
en intiem. De afsluiting was in groepsverband; er werden kaarten beschreven met eigen
actiepunten en een suggestie/boodschap naar de ander.
Al met al een geslaagde dialoogwandeling die voor herhaling vatbaar is volgens de enthousiaste
deelnemers en de organisatoren (Saskia Oudenhoven, Andre Dekker, Wilma Knulst).
Graag delen we onze ervaring met andere gepreksleiders in Zeeland die ook graag een dergelijke
wandeling willen organiseren/begeleiden onder de vlag van de Dialoog in Zeeland (Schouwen-
Duiveland, Middelburg, Goes, Vlissingen, Hulst). Bijvoorbeeld in de week van de Dialoog of
verspreid over het jaar.
Heb je interesse? Maak het ons kenbaar via de bestaande netwerken in Zeeland. We nodigen je
graag uit voor een dialoogwandeling om het een en ander te delen en over te dragen.
We schrijven de methodiek ook uit zodat er een soort handleiding komt hoe je zoiets vormgeeft.
Hierbij maken we ook dankbaar gebruik van onze opgedane ervaring en de tips van de
deelnemers.
Saskia, Andre, Wilma

foto 2 wandeldialoog Foto Wilma Knulst

Dialoogtafel op 19 februari 2014 n.a.v. vertoning film “Moeders springen niet van flats”

De GGD Zeeland heeft de Dialoog afdelingen Goes, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland verzocht mee te doen met het houden van regionale Dialoogtafels naar aanleiding van de vertoning van de film “Moeders springen niet van flats”.

Op 17 februari 2014 wordt die film in Vlissingen in CineCity (Film by the Sea) vertoond.
De toegang is gratis, indien je deelneemt aan een dialoogtafel over dit thema en je je daarvoor ook van te voren hebt aangemeld.  De aanvang vertoning van de film is om 19:30.

Naar aanleiding van die film worden op diverse plekken in Zeeland dialoogtafels gehouden.
Op Schouwen-Duiveland zal dat zijn op woensdagavond 19 februari 2014 om 19:30. Locatie: Calandplein 1, Zierikzee.
Als je aan deze dialoogtafel op Schouwen-Duiveland wil meedoen, is het de bedoeling dat je je van te voren opgeeft.
Dat kan bij:
– bij Fenna Boeke van de GGD Zeeland e-mailadres: Fenna.boeke@ggdzeeland.nl of via haar telefoonnummer 06 57984392
– of via het e-mailadres van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

De dialoogtafel wordt begeleid door Inge van Ooijen en Rudolf Fontein.

Overigens wordt de film ook op televisie uitgezonden door de VARA en wel op maandagavond 24 februari 2014

Blog gemeente archivaris Huib Uil over Dag van de dialoog

Schouwen-Duiveland in dialoog
Het Slot Moermond bood een passende ambiance. Die avond was het kasteel weer in al zijn pracht te bewonderen. De bezoekers hadden er zichtbaar genoegen in. De deelnemers aan ‘Schouwen-Duiveland in Dialoog’ waren bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen. Het initiatief vindt zijn oorsprong in ‘Nederland in Dialoog’, gestart na de ramp met de Twin Towers in New York. Doel is de samenhang met elkaar te versterken. Schouwen-Duiveland was in 2011 de eerste gemeente in Zeeland die ermee begon. Ook andere Zeeuwse gemeenten zijn er mee gestart.

Het werd een boeiende avond. Zelf heb ik iets verteld als voorzitter van de Stichting Moermond over de geschiedenis van het kasteel en over discussies in het verleden. Burgemeester Rabelink belichtte het belang van de dialoog en Endrik en Jannekee (Henk en Leni Blom) gaven hun versie van het thema van de gedachtewisseling: Krimp als kans. Daarna gingen we uiteen in groepen om onder leiding van een voorzit(s)ter met elkaar van gedachten te wisselen. Vanuit een persoonlijke invalshoek hebben we nagedacht over de vele mogelijkheden die Schouwen-Duiveland te bieden heeft. Na afloop glunderden de gezichten nog iets meer dan bij het begin.

Slot Moermond heeft de deelnemers geïnspireerd. Is het niet fantastisch dat je van achter deze dikke muren, die er al eeuwenlang zijn, met elkaar tot zulke verrassende gesprekken komt, zo zei onze voorzitster Gera Klijnsma-Steutel, een van de krachten achter de dialoog. We ontdekten dat de krimp veel kansen biedt. Weer werd bewaarheid wat er boven de toegangsdeur van het slot staat: Virtus post fata virescit – Door tegenslagen krijgt de deugd nieuwe kracht. Iman van Zuydtlandt, de man die de spreuk liet aanbrengen, heeft ons de weg gewezen. Zo blijft ons verleden ons iedere keer weer inspireren.

Mijn column in Wereldregio gaat over de krimp en hoe Schouwen-Duiveland daarmee omging.

Huib Uil