Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 7 – 16 december 2014

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 7 –
16 december 2014

In deze nieuwsbrief:


Uitkomsten Week van de Dialoog

De Week van de Dialoog was dit jaar een groot succes.
Verspreid over het eiland zijn aan 27 verschillende tafels dialooggesprekken gevoerd over het thema Jouw zorg, mij ’n zorg.
Zoveel verschillende deelnemers met uiteenlopende achtergronden staan natuurlijk garant voor een veelzijdig, spannend en inspirerend resultaat. De uitspraken, ideeën en concrete initiatieven die na de gesprekken zijn vastgelegd in de ‘ballonvellen’ zijn gelezen, gesorteerd en gerubriceerd. Het resultaat is een indrukwekkende lijst van wat er bij de mensen op Schouwen-Duiveland leeft.

Rode draad was wel verbeter de wereld en begin bij je zelf en je kunt met kleine stapjes al heel veel bereiken. Mooie gedachten waar iedereen wel iets mee kan.
Voor het volledige overzicht van de uitkomsten kun je terecht op de website door HIER te KLIKKEN.


Evaluatie door gespreksleiders

Op dinsdagavond 24 november heeft er een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden met gespreksbegeleiders en de organisatiegroep van de Week van de Dialoog. De avond was verdeeld in twee blokken, een om terug te kijken en een om vooruit te blikken. Doel van de avond was om met elkaar onze ervaringen te delen en om deze eens goed op een rijtje te zetten. In de waan van de dag zou je zomaar vergeten om echt de tijd te nemen voor de uitwisseling van mooie en leerzame momenten. Ervaringen die inspireren en weer richting kunnen geven in het komende jaar.

Terugkijken
Er kwamen vragen aan de orde als:
• Wat was je mooiste ervaring tijdens de week van de dialoog en de gevoerde gesprekken?
• Wat was lastig?
• Waren er leermomenten?
• Zijn er verbeterpunten t.a.v. de organisatie?
Er bleken veel mooie en positieve ervaringen te zijn, bijvoorbeeld:
‘Het was prachtig om te zien dat deelnemers echt zich zelf durfden te zijn en spraken vanuit hun gevoel.’ Of: ‘Dat er al concrete vervolgacties lopen om wat voor anderen te kunnen betekenen.’
Ook de openingsavond van de Week van de Dialoog werd als zeer geslaagd ervaren!
Soms gebeurde het dat deelnemers al direct richting een resultaat wilden, zonder dat anderen aan de beurt waren geweest. Dit werd soms als lastig ervaren. In de praktijk bleken deze situaties gelukkig goed opgelost te kunnen worden, wat weer als een positieve leermoment is ervaren.

Verbeterpunten voor de organisatie
Nog duidelijkere afspraken maken met organisatoren van Dialoogtafels, dit met name op het vlak van hun mede verantwoordelijkheid voor het werven van deelnemers.

Algemene conclusie en vooruitkijken
De Week van de Dialoog verloopt elk jaar weer beter. Gespreksbegeleiders en de organisatiegroep zijn zich steeds meer bewust van elkaars kwaliteiten en weten de taken op een natuurlijke en respectvolle wijze te verdelen. De groep mensen die in aanraking komen met de Dialoogaanpak wordt steeds groter. Organisaties, bedrijven en overheden gaan steeds meer in zien dat de dialoog voor hen een heel goed middel kan zijn om in te zetten bij hun projecten en uitdagingen. In het kader van vooruitkijken willen we deze contacten verder uitbouwen en nog meer gaan samenwerken.


Zelfzorg, goed voor elkaar

We hebben het al eerder gemeld, maar het initiatief krijgt steeds vastere vorm.
Op maandagavond 19 januari organiseren de gemeente Schouwen-Duiveland en de WMO-Adviesraad samen met het Dialoognetwerk een inwonersavond met als thema ‘Zelfzorg, goed voor elkaar’.
De avond is bedoeld voor iedereen, die wil nagaan, hoe je samen met je omgeving de ondersteuning op het gebied van zorg goed kunt organiseren. Met deze bijeenkomst willen we inwoners inspireren om goed voor zichzelf en voor anderen te zorgen.
Na een aantal korte inleidingen gaan de aanwezigen in kleine groepen met elkaar in gesprek volgens de dialoogaanpak en met gespreksbegeleiders uit deze gespreksbegeleiderspool.
Naast de informatieavond zullen er ook artikelen verschijnen in de Wereldregio over dit thema.


Gespreksbegeleiders gevraagd voor avond 19 januari 2015

Voor de dialoogavond ‘Zelfzorg, goed voor elkaar’ kunnen we nog wat extra hulpgebruiken van dialoogbegeleiders. Rekening wordt gehouden met een deelnemersaantal van 100 tot 150 inwoners.

Wat vragen we van jou als gespreksbegeleider?
Dinsdag 13 januari 2015 van 19.30-21.30 uur aanwezig zijn bij de voorbereidingsavond, locatie SMWO Zierikzee, zodat je op maandag 19 januari een dialoogtafel kunt begeleiden.

Wat biedt het jou als gespreksbegeleider?
Rudolf en Inge vertellen 13 januari hoe zij vanuit het gedachtegoed van Appreciative inquiry deze avond hebben voorbereid, samen met een werkgroep met drie leden van de WMO- Adviesraad en twee medewerkers van de gemeente.

Na deze uitleg oefenen we met de dialoogvragen.

Anders dan bij de Week van de Dialoog, komen mensen voor een actuele kwestie die hen bezighoudt en is voor de dialoogtafels minder tijd geprogrammeerd. Dit biedt je kansen om nieuwe ervaringen op te doen met het inzetten van de dialoogmethodiek.

Graag aanmelden vóór 23 december via info@dialoognetwerkSchouwen-Duiveland.nl


Energieneutraal Schouwen-Duiveland

Op 17 november 2014 kwamen 100 mensen naar Zierikzee om de verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energie op Schouwen-Duiveland verder te helpen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Naast diverse workshops en presentaties waren er twee dialoogtafels rond het thema Energie en Landschap.
Naar voren kwam onder meer dat inmiddels al vele kleine stappen zijn gezet, zoals het duurzaam inrichten van woningen, voedsel van dicht bij huis en het tegengaan van verspilling. Grotere projecten zijn in voorbereiding, zoals de Coöperatie Energie werkt.
Zie voor meer informatie over de workshops en presentaties de Nieuwsbrief Energieneutraal Schouwen-Duiveland.
Voor meer info kunt je contact openen met Nico Landman nico@landsmanadvies.nl.

(link naar de Nieuwsbrief)
https://landsman-advies.email-provider.nl/web/ryocxkqst2/isigm9smiq/7b_kifoxuc/_sebnqtzqd


Terugblik 2014

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland zit in de lift!
Steeds meer inwoners, organisaties en gemeenteambtenaren vinden de weg naar de dialoogaanpak en ervaren dit als een goed middel om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken.
Onlangs heeft de WMO-Adviesraad de expertise van het netwerk ingeroepen om samen met hen in januari 2015 een dialoogavond te organiseren voor inwoners over de komende veranderingen in zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat de dialoog juist in deze tijd een goed middel is om samen met inwoners en professionals op zoek te gaan naar oplossingen voor een zorgzame samenleving.

Ook eerder in het jaar is er veel gebeurd rondom het Dialoognetwerk.
Naast een zeer succesvolle Week van de Dialoog in november zijn een aantal andere initiatieven ondersteund. Zoals de evaluatie van de WMO in maart in opdracht van de gemeente en de evaluatie van Regioruis met stagiaires van Pontes Pieter Zeeman in samenwerking met de SMWO. Samen met Stichting Made in Zeeland zijn dialooggesprekken gevoerd met ondernemers en andere belanghebbenden over een energieneutraal Schouwen-Duiveland.
Voor de promotie van ons netwerk en de dialoogspelregels is de bannerpen ontworpen. Ook het komend jaar krijgen de deelnemers aan dialoogtafels deze pen uitgereikt.

De uitbreiding van onze activiteiten vraagt om een flexibele netwerkorganisatie, die de nieuwe ontwikkelingen het hoofd kan bieden. Om een stevig fundament te leggen onder de netwerkorganisatie is een eigen stichting opgericht en een gesprekbegeleiderspool opgezet.
Binnen de organisatiegroep zijn we goed op weg om de taakverdeling organisch te laten aansluiten op de specifieke deskundigheid en mogelijkheden van de leden.
Onze wens voor 2015 is dat we het aantal dialoogambassadeurs in de (dorps)kernen en bij organisaties flink kunnen uitbreiden.

We wensen iedereen een heel mooi 2015!!

Arjan, André, Gera, Inge, Johan, Kim, Marjolein, Rudolf, Sabine en Sandra


Sociale media

Sluit je aan bij het Dialoognetwerk via Linkedin (KLIK HIER Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland) en begin je eigen dialoog!
Of like ons op Facebook! (KLIK HIER)


Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door het Oranje Fonds en Hart van Leefbaarheid.