Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 3 – juli 2017

Header

Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 3 – juli 2017

In deze Nieuwsbrief:

In deze Nieuwsbrief:

 • Interview met Ada Overwater
 • Dialoogambassadeurs in actie
  • Toekomst van de Zorg
  • Gastvrij Schouwen-Duiveland: uitslag enquête
  • Opbrengst estafette kinderdialoog
  • Respijtzorg
 • Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk
  • Geen Week van de Dialoog, maar wel een dialoogbijeenkomst
  • Gespreksbegeleiderspool
  • Successen delen
  • Oproep
  • Twitter
 • Belangrijke data op een rij
---

 

 

 

 

 

 

 

 Interview met Ada Overwater:

‘Met een dialoog kan er een ander idee ontstaan’

Nieuw in deze nieuwsbrief is dat we ervaringen van mensen met de dialoog belichten. Daarmee willen we de kracht van deze gespreksvorm benadrukken en beter bekend maken. In deze tweede aflevering spreken we Ada Overwater.

Ada Overwater uit Zonnemaire is beleidsmedewerker erfgoed en cultuur bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Voordat de gemeente fuseerde, hield ze zich bezig met de veranderingen binnen de gemeente met betrekking tot de WMO. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid houdt ze zich bezig met de zorg voor verstandelijk gehandicapten. In het verleden was ze een periode raadslid voor het CDA, nu is ze vicevoorzitter van het bestuur van CDA Zeeland. In haar vrije tijd is ze beeldhouwer. Ada is al vanaf het eerste uur betrokken bij het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland.

Wat was je eerste ervaring met de dialoog?

,,Ik had een keer in de krant gelezen dat Inge bezig was met het opzetten van de dialoog op Schouwen-Duiveland en dat vond ik interessant. Zelf was ik toen bezig met een project voor lokaal geld. Dat is mislukt, maar toen we bezig waren, kwam Inge vertellen over haar idee voor de dialoog. Ze zocht dialooggespreksbegeleiders. Ik heb me toen opgegeven. We hielden de eerste oefenavond in het dorpshuis in Kerkwerve. Het was erg leuk! Je bent regisseur van het gesprek en probeert iedereen aan het woord te laten.”

Wat vind je goed aan de dialoog?

,,Met een dialoog voer je met elkaar een open gesprek en je hoort elkaars perspectief over een bepaald onderwerp. Je neemt dus kennis van iemand anders zijn standpunt en dan kan het zijn dat jouw eigen vooringenomen standpunt wankelt. De dialoog maakt mensen meer open om naar een ander te luisteren en niet hun eigen standpunt vast te houden. Het kan zelfs zo zijn dat er soms een heel ander idee ontstaat naarmate het gesprek vordert. Bij een dialoog zijn daarom de uitkomsten rijker. Je merkt ook aan het eind van een dialooggesprek dat mensen ontspannen zijn en meer open naar elkaar zijn. Je gaat er ook niet zitten met een houding van ‘ik moet een doel halen’, maar meer van ‘wat gaan we doen?’.”

Kun je voorbeelden van resultaten noemen die uit een dialoog zijn ontstaan?

In mijn eigen dorp Zonnemaire ben ik een droomtraject aangegaan rond het dorpsplein. Dat is in dialoogvorm gegaan, zonder dat mensen dat vooraf wisten. Eerst hebben we vastgesteld wat we nu in het dorp hebben, vervolgens wat we er zouden willen en waarom? Daarna hebben we de vraag gesteld wat er moet gebeuren. Dat alles hebben we voorgelegd aan de gemeente. Er volgde een ontwerpsessie met het bouwen van maquettes en inmiddels heeft een architect drie scenario’s uitgewerkt in een tekening. Daar is er nu een uitgekozen. We wachten nu op de verdere ontwikkeling van de dorpsvisie, waarin dit plan een plekje moet krijgen. Maar we waren op zoek naar eenheid in dit gebied. Met het nieuwe ontwerp hebben we een echt plein gecreëerd. Het was een straat met een stukje gras.”

“Verder was ik lid van de klankbordgroep Toekomstige zorg in Zeeland. Rond dat thema zijn vijf dialogen verspreid over Zeeland georganiseerd, waarbij vragen zijn gesteld die voortkwamen uit een soort basisadvies van de klankbordgroep. Die vragen hadden onder andere te maken met bejegening en bereikbaarheid. Uit de evaluatie van die dialogen bleek dat veel mensen bezorgd zijn over mensen die geen groot netwerk of familie rond zich hebben in de directe omgeving. De angst bestaat dat die mensen de regie over hun eigen leven kwijtraken, vereenzamen en niet meer kunnen vragen om de zorg die nodig is. Dit is een heel belangrijke uitkomst en de vraag richting de gezondheidszorg is: doe daar wat mee. Mensen vinden het minder belangrijk waar hun hartoperatie plaatsvindt. Voor specialistische zorg is men bereid om te reizen. Maar dagelijkse zorg wil men nabij hebben. Dat zo’n uitkomst uit een dialoog komt, dat is iets om trots op te zijn. Dat zeg ik ook tegen mensen: wees daar maar eens trots op dat je dat met zo’n tafel bereikt heb. Jij zat daar ook bij, jij maakt deel uit van dat idee.”

Ada vertelt dat het onderzoek rondom de toekomst van de zorg in Zeeland nog niet klaar is. ,,We hebben bedacht dat er een burgerplatform moet komen voor de gezondheidszorg in Zeeland. Dat platform moet ervoor zorgen dat de uitkomsten van de dialoog onder de aandacht worden gebracht bij zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten.”

Wanneer zou jij de dialoog aanbevelen en waarom?

,,Als je iets opmerkt in de samenleving, kun je daarover met elkaar praten. Dan kom je samen misschien tot een ander idee dan het vooraf geijkte idee. De dialoog is ook geschikt voor het zoeken naar creatievere oplossingen. Dat hoeft niet per se op maatschappelijk vlak zijn, het kan ook op economisch gebied. En het hoeven niet altijd ‘softe’ onderwerpen te zijn. Kijk, als je het samen gaat hebben over de vervuiling van Thermphos werkt dat hemelbestormend, maar je kunt ook een vertaalslag maken naar het onderliggende onderwerp: vervuiling. Wat betekent dat voor de samenleving of voor de eigen omgeving? Zo kun je een megaprobleem terugschalen naar de eigen stad of dorp.”

“Je kunt ook naar aanleiding van een dialoog iets in gang zetten. Dat zijn meestal persoonlijke dingen. Je kunt wel roepen dat iets moet veranderen, maar je kunt zelf ook veranderen. Dat is een beweging die een dialoog in gang kan zetten: niet alleen iets zeggen, maar”het ook doen als je wil dat er iets gebeurt.”

Nog een advies?

“Bij een dialoog moet je geen haast hebben. Als je morgen een oplossing nodig hebt, ben je te laat om een dialoog te voeren. Voor een dialoog heb je tijd en ruimte nodig en de juiste mensen.”

---

Dialoogambassadeurs in actie

Enquête Gastvrij Schouwen-Duiveland

Een aantal mensen heeft de moeite genomen te reageren op de vragenlijst die we hebben rondgestuurd aan deelnemers aan de Week van de Dialoog in november 2016. Hun reacties waren voornamelijk enthousiast. Als waardevolle punten die de dialoog hen heeft gebracht, werden onder andere nieuwe contacten genoemd, maar ook ideeën zelf verder uitwerken en nader evalueren. Een iemand gaf aan dat mensen zelf initiatieven moeten nemen om nieuwe Nederlanders te ontmoeten: ,,Waarbij ieder bijvoorbeeld zelf een buurman of –vrouw kan uitnodigen voor een bakkie. Gastvrijheid begint bij onszelf.” De dialoog werd verder aangemerkt als: ,,Zeer goed initiatief om inwoners mee te laten denken aan beleid en verbeterpunten voor de samenleving. Opmerkingen waren: ,,Dat er best veel initiatieven lopen en er veel enthousiaste vrijwilligers zijn.” Een idee voor een dialoog was de wensen van de jeugd in kaart brengen met betrekking tot een fijne woonomgeving. Een ander reageerde dat hij of zij tot actie is overgaan door een nieuw idee voor zinvolle tijdsbesteding voor vluchtelingen aan te reiken aan de kerkenraad van een gemeente in Zierikzee. Ook gaf een respondent aan dat de bibliotheek de faciliteit biedt om in die omgeving dialogen te voeren.

Opbrengst estafette kinderdialoog in Zierikzee

Er hebben sinds de start in september 2016 zes scholen van Schouwen-Duiveland meegedaan aan de estafette van de kinderdialoog over pesten: De Klimop in Dreischor, De Schoener in Brouwershaven, OBS Duiveland in Nieuwerkerk, Helcherseeschool in Scharendijke, ’t Kofschip en de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee. Steeds spraken de kinderen van groep 7 en 8 van zowel Obase als Radar-scholen in kleine groepjes met elkaar over het thema pesten. Meer scholen hadden de intentie om mee te doen aan de dialogen, maar vaak bleek dat organisatorisch lastig.

Bij de scholen die hebben meegedaan, waren de kinderen positief. Ze vonden het fijn om in deze vorm met elkaar in gesprek te gaan en dingen bespreekbaar te maken. Doordat de groepen klein waren, zo’n 5 tot 6 personen, durfden ze veel meer te zeggen. Ook vertelden ze dingen die ze niet tegen hun ouders durfden te zeggen. Het uitgangspunt van het Dialoognetwerk was dat kinderen zelf veel ideeën hebben en samen oplossingen kunnen bedenken. Die oplossingen hadden ze wel al voor dat ze in dialoog gingen, maar ze bespraken ze niet met elkaar. In de dialogen kwamen hun ervaringen met pesten aan de orde, hun dromen en wensen en wat ze zelf eraan kunnen doen.

Uit alle dialogen samen hebben we drie oplossingen kunnen filteren die bij elke groep wel genoemd werden: 1. Als je de pesters negeert, stopt het pesten vanzelf; 2. Je moet elkaar steunen en opkomen voor degene die gepest wordt; 3. Je moet durven naar mensen (volwassenen) toe te gaan die je vertrouwt. Bij dat laatste punt was het opmerkelijk dat kinderen er niet altijd voor kozen om naar een leerkracht of ouder te gaan uit angst dat die er een te groot probleem van zouden maken. Wel waren de kinderen het er met elkaar over eens dat als ze het pesten zouden laten doen, het juist erger wordt.

Het is de bedoeling dat de kinderdialogen worden voortgezet. Het vervolg is nog helemaal open.

Respijtzorg

De Zeeuwse Mantelzorgmakelaars hebben in samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland een enquête uitgezet bij mantelzorgers uit hun gemeente. Hiermee wordt onderzocht op welke wijze mantelzorgers respijtzorg (vervangende mantelzorg) vorm geven en welke behoefte mantelzorgers hebben op dit gebied.

De gemeente heeft als doel de mantelzorgers te faciliteren om hun zorg goed en in balans uit te blijven voeren. Een aantal mantelzorgers dat de enquête ingevuld heeft, is uitgenodigd door de Zeeuwse Mantelzorgmakelaars voor een verdiepend dialooggesprek. Dit gesprek gebeurt via Zorg Verandert. De vraag die daarbij gesteld wordt, is: Wat betekent respijtzorg voor u en wat moet er veranderd worden of waar heeft u behoefte aan?

De eerste van een serie dialooggesprekken heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdagmiddag 4 juli in Grand Hotel Ter Duin te Burgh-Haamstede. Het tweede dialooggesprek is op maandagochtend 10 juli bij Hotel Restaurant De Wildeman in Zierikzee gehouden. Het derde en laatste dialooggesprek is deze week, op donderdagochtend 13 juli in restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

 • Dialoogbijeenkomst over mobiliteit op Schouwen-Duiveland

In plaats van een Week van de Dialoog wil het bestuur dit jaar een grotere dialoogbijeenkomst houden over mobiliteit. Er is een werkgroep samengesteld om de inhoud van deze dialoogbijeenkomst verder richting te geven. De werkgroep bestaat uit Janine Schoneman (Rabobank), Jeffrey van Doorenmalen (Zeeuwland), Jos Rijk (Zuidhoek) en Inge van Ooijen (voorzitter Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland). De dialoogbijeenkomst over mobiliteit wordt gefaciliteerd door het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland en vindt plaats op maandag 6 november 2017 bij sociaal werkbedrijf De Zuidhoek in Zierikzee. Om op 6 november resultaatgericht te werk te kunnen gaan, organiseert het dialoognetwerk woensdagmiddag 6 september een voorbereidende bijeenkomst. Daar worden organisaties en andere betrokkenen die met mobiliteit te maken hebben voor uitgenodigd. Heb je zelf wensen of ideeën rond dit thema, sluit je dan aan. Als je iemand kent die betrokken is bij dit onderwerp, stel hem of haar dan van onze dialoog op de hoogte. We beseffen dat mobiliteit een breed begrip is om over te praten.

 • Gespreksbegeleiderspool

We gaan als Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland het zevende jaar in. In die zeven jaar is de dialoog als middel om met elkaar in gesprek te gaan steeds vaker ingezet. We zien ook dat er steeds meer vraag is naar dialogen. Daarnaast zien we dat gespreksbegeleiders meer behoefte hebben aan verdieping en trainingen om een dialoog te begeleiden. Daarom vinden we het als Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland tijd voor een volgende stap. Onze wens is een vaste gespreksleiderspool van goed getrainde mensen die een dialoog kunnen begeleiden. We willen daarom in gesprek gaan met mensen die de basistraining gespreksbegeleider hebben gevolgd en peilen wat zij van het idee van een gespreksbegeleiderspool vinden. We organiseren daarvoor en bijeenkomst op 21 september, van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis van Noordgouwe. Gespreksbegeleiders ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 • Successen delen

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland heeft sinds 2011 al heel wat successen behaald met het stimuleren en organiseren van de dialoog. We willen meer kenbaar maken wat mensen met dialogen kunnen bereiken. Op onze website komt een overzicht van initiatieven die zijn ontstaan vanuit een dialoog. Ken je ook voorbeelden hiervan of mis je initiatieven? Laat het ons weten via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

 • Oproep

Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

 • Twitter

Het Dialoognetwerk is ook actief op Twitter. We zijn te vinden als Dialoognetwerk SD en te benaderen via @Schouwsedialoog. Volg ons! Op Facebook zijn we al langere tijd actief: Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland.

---

Belangrijke data op een rij

13 juli 

Dialoog over respijtzorg, restaurant De Vierbannen in Ouwerkerk

6 september

Voorbereidende dialoog over mobiliteit, De Zuidhoek in Zierikzee, 16.00-18.00 uur

6 november

Dialoog over mobiliteit, De Zuidhoek in Zierikzee

21 september

Bijeenkomst met gespreksbegeleiders, dorpshuis Noordgouwe, 19.30-21.30 uur

10 oktober  

Bestuursvergadering Dialoognetwerk

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.    

.

Pages: 1 2