Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 2, 6 mei 2016

In deze nieuwsbrief: 

• Met elkaar voor elkaar

• Nieuwe aanpak Week van de Dialoog 7 – 12 november 2016

• Gespreksbegeleiderspool

• Interactieve workshops gespreksbegeleiders

• Data basistraining en oefendialogen Week van de Dialoog

• Dialoogcafé ‘Anders denken over voeding’ 

• Kinderen in dialoog over ‘pesten’

• Zeeland in dialoog
   – Vrouwenkracht
   – Inspirerende bijeenkomsten met taalmaatjes
   – Vrijheidsdialogen
   – Training Zorg Verandert 11 mei in Middelburg
   – Gespreksbegeleiders gevraagd voor dialogen in Goes

• Expertmeeting Nederland in Dialoog: kinderen en jongeren

• Berichten uit de organisatie

• Belangrijke data op een rij

---

Met elkaar voor elkaar

In de afgelopen vijf jaar hebben veel inwoners en organisaties van Schouwen-Duiveland ervaren dat dialooggesprekken leiden naar meer begrip voor de ander en mensen aanzet tot een pro-actieve opstelling om hun gewenste situatie te bereiken.
Dat de dialoog bovendien een onmisbare en belangrijke functie voor mensen en organisaties heeft bij het samenwerken en het benutten van elkaars expertise kun je in deze Nieuwsbrief lezen.
De afgelopen maanden zijn er zowel op Schouwen-Duiveland als elders in Zeeland door diverse enthousiaste burgers en organisaties initiatieven in gang gezet om concrete zaken zoals o.a. zorg voor elkaar, het ‘pestprobleem’ van kinderen en jongeren en het integreren van inburgeraars met elkaar aan te pakken.
Samenwerken is ook de rode draad waarmee we het thema voor de Week van de Dialoog 2016 inhoud en vorm willen geven.

---

Nieuwe aanpak Week van de Dialoog 2016

 

Op donderdagmorgen 9 juni organiseren we met betrokken inwoners en vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties een dialoog over het thema Gastvrijheid. In dit gesprek willen we met elkaar onderzoeken op welke wijze we dit thema met elkaar handen en voeten kunnen geven voor ons mooie eiland op weg naar de Week van de Dialoog van 7-12 november.
Het idee voor het thema ‘Gastvrijheid’ is voortgekomen uit de gesprekken aan de dialoogtafels in november 2015 met mensen die actief betrokken zijn in de vluchtelingenopvang. Hoe gastvrij zijn we en willen we zijn voor nieuwkomers, voor toeristen en niet te vergeten voor elkaar?

Wij zijn benieuwd naar de ideeën uit de diverse invalshoeken zoals de sociale sector, recreatiesector, natuur- en milieusector, etc.
Diverse organisaties hebben al positief gereageerd op dit nieuwe voorstel; o.a. ondernemers in Zierikzee, de Bibliotheek, SMWO, Zeeuwland, de Gemeente, IVN, de Zuidhoek, Vluchtelingenwerk en de Recron.
Wil je als betrokken inwoner of als vertegenwoordiger van je organisatie de bijeenkomst op 9 juni bijwonen meld je aan bij:  info@dialoognetwerkschpuwen-duiveland.nl of bel. 0111-453444
Plaats: De locatie wordt nog bekend gemaakt.. Tijd: 10.00 – 12.00uur.

---

Gespreksbegeleiderspool

 

Interactieve workshops ‘waarderende gespreksvoering’ voor gespreksbegeleiders

Interactieve workshops ‘waarderende gespreksvoering’ voor gespreksbegeleiders
Op 7 maart j.l. stimuleerden de trainers Lili Timmermans en Ellen Janse de aanwezige gespreksbegeleiders om hun negatief gerichte leervraag om te buigen naar een meer ontwikkelingsgerichte vraag.
De vraag ‘hoe gaan we om met lastige situaties, met mensen die slecht luisteren in de groep en teveel aandacht vragen’ werd met verkennende vragen omgezet naar ‘hoe kunnen we onverwachte situaties respectvol benaderen’.
Verrassend was het hoe de groepsleden vervolgens in staat bleken om na een verhaal van één minuut over een voorbeeld van een onverwachte situatie van de verteller/ster kwaliteiten konden benoemen die tijdens het luisteren waren waargenomen.
De workshop krijgt een vervolg op donderdagavond 22 september a.s.

Data basistraining en oefendialogen Week van de Dialoog

Op donderdagmorgen 29 september is er weer een Basistraining voor gespreksbegeleiders. Tijdstip 8.30 – 13.30 uur (inclusief lunch). Zie voor meer informatie:.
http://dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl/dag-van-de-dialoog/gespreksleider-worden/

Op 10 en 20 oktober zijn de oefenavonden voor getrainde gespreksbegeleiders. Beide bijeenkomsten zijn van 19.30 – 21.30uur. 

Plaats van de basistraining en de oefenavonden wordt later bekend gemaakt.

---

Dialoogcafé op donderdag 12 mei in d’Ouwe Smisse: ‘Anders denken over eten’

 Donderdagavond 12 mei is het tweede Dialoogcafé in d’Ouwe Smisse te Zonnemaire in de serie Anders denken over eten. Dit keer wordt de dialoog gevoerd over ‘Natuurlijk! Lekker!’ 

Start: 19.00uur, inloop vanaf 18.45 uur. Adres: Breedveld 3, Zonnemaire.
Aanmelden via info@ouwesmisse.nl of info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl
Op 17 maart j.l. was het thema ‘Natuurlijk! Voeding!.

---

Kinderen in dialoog over ‘pesten’

Dinsdagmiddag 10 mei gaan de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool De Klimop in Dreischor een dialoog over het thema ‘pesten’.
De kinderdialoog is tot stand gekomen door een samenwerking van het project Scholen voor de toekomst van de Hogeschool Zeeland, de kinderburgemeester Noa en haar begeleiders en het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland.
Afhankelijk van de uitkomsten worden volgende stappen gezet om het pesten aan te pakken en/of kinderen meer vertrouwd en vaardig te maken met het voeren van dialogen.

---

Zeeland in dialoog

Vrouwenkracht

Geweld tegen vrouwen was het thema van de viering van de 104e internationale vrouwendag op 8 maart in Zeeland. In plaats van de traditionele probleembenadering werd in het programma vooral ingetuned op voorbeelden van vrouwen die met eigen kracht en met hulp van betrokken hulpverleners zich konden ontworstelen aan hun situatie.
Ondanks de confrontatie in beeld en verhaal met de vreselijke omstandigheden waar vrouwen en meisjes zowel in ons eigen land als in de wereld, mee te maken hebben, gaf de bijeenkomst door deze ontwikkelingsgerichte aanpak ook lichtpuntjes en hoop. De positieve flow werd nog versterkt doordat de aanwezigen via de methodiek van het Worldcafé in gemengde groepen van jong en oud ervaringen en dromen konden uitwisselen over de vraag ‘wat is jouw vrouwenkracht’.

Inspirerende bijeenkomsten met taalmaatjes
Voor alle betrokkenen waren de dialoogbijeenkomsten met de taalmaatjes in Vlissingen, Middelburg, Sommelsdijk en Zierikzee nuttig en leerzaam. 
Taalmaatjes hebben voor het merendeel veel plezier in hun contacten met de inburgeraars en ontvangen van hen waardering. Vragen kwamen naar voren over het stellen van grenzen ‘hoe ver ga je met je hulp’, wat de voorwaarden zijn omtrent (vrijwilligers)werk en hoe om te gaan met persoonlijke problematiek van inburgeraars. 
Voor Scalda, organisator van de inburgeringscursussen waren de bijeenkomsten leerzaam om te horen wat de vorderingen, wensen, vragen en knelpunten zijn waarmee taalmaatjes geconfronteerd worden. Behalve in Sommelsdijk stelden de bibliotheken hun ruimte beschikbaar en konden zij hun plannen voor de toekomst, zoals b.v. het Taalhuis in Middelburg en Vlissingen introduceren. De bijeenkomst In Sommelsdijk in de locatie van Vluchtelingenwerk had als toegevoegde waarde dat de aanwezige taalmaatjes heel veel vragen beantwoord kregen over het werk van Vluchtelingenwerk..
Voor de begeleiders van Middelburg in Dialoog en ons eigen Dialoolgnetwerk gaf het veel voldoening om deze bijeenkomsten inhoudelijk voor te bereiden en te begeleiden. 
Dank aan Margot Verhaagen, regiocontactpersoon van Zorg Verandert in Zeeland, hoe zij ervoor heeft gezorgd dat de bijeenkomsten met financiële ondersteuning van Zorg Verandert konden plaatsvinden.

Vrijheidsdialogen in Middelburg
Tussen 19 en 22 april hebben Stichting Middelburg in Dialoog, University College Roosevelt en de HZ Universitiy of Applied Schiences samen een dialoogestafette georganiseerd.
In verschillende locaties, een moskee, de burgerzaal van het Stadhuis en in de keuken van Rode rozen en tortilla’s sprak een diversiteit aan mensen aan 13 dialoogtafels met elkaar over het thema ‘vrijheid’. 
De dialogen werden georganiseerd in het kader van de Four Freedoms Awards.

Training Zorg Verandert op woensdag 11 mei a.s.

Zorg Verandert organiseert in samenwerking met lokale partijen dialoogbijeenkomsten voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben of mensen die voor hun directe omgeving zorgen, zoals mantelzorgers. Om een dialoogbijeenkomst voor Zorg Verandert te kunnen begeleiden en om toegang te krijgen tot het Werkplatform van Zorg Verandert en het netwerk geeft Margina van Ommeren, landelijk hoofdtrainster, een training op woensdag 11 mei vanaf 15.30 uur in Middelburg. Heb je interesse om je aan te sluiten? Doe mee aan deze training! Stuur een mail naar margot.zorgverandert@gmail.com
Zorg Verandert en Zeeland in Dialoog werken sinds een jaar samen. Doel van het (verander)programma Zorg Verandert is dat mensen grip houden op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven, zowel in zorg als in ondersteuning.

Gespreksbegeleiders gevraagd voor dialogen in Goes

SMWO, Zorg Verandert en Goes in Dialoog organiseren samen op donderdag 19 mei a.s. van 15.00 – 19.30uur een open bijeenkomst met informatiemarkt en dialooggroepen over het thema burenhulp en informele zorg.
Zij zijn nog op zoek naar dialooggespreksbegeleiders die hen bij kunnen staan om vraag en aanbod bij elkaar te brengen rond de drie thema’s (Weg)wijs in de buurt, Lef om te vragen (over vraagverlegenheid van zorgbehoeftigen) en Lokroep voor de loslopende vrijwilliger .
De bijeenkomst vindt plaats in het wijkgebouw de Spinne in Goes.
Gespreksbegeleiders kunnen zich opgeven bij Anezka van de Weg: anezka@goesindialoog.nl of bel 06 3808 3038. 

Zie voor meer informatie http://www.goesindialoog.nl/kalender/nieuwe-dialoogvorm-het-wijk-diner.

---

Expertmeeting Nederland in Dialoog over kinderen en jongeren

In meerdere plaatsen in Nederland is al redelijk wat ervaring opgedaan met dialogen met kinderen en jongeren. Tegelijkertijd is het voor veel dialoogprojecten in de diverse gemeenten lastig om deze mooie en hedendaagse communicatievorm te introduceren in de scholen.
Het blijkt nuttig om na de basistraining dialoogbegeleiding een aparte training te wijden aan het voeren van kinderdialogen. De spanningsboog van kinderen is anders dan bij volwassenen, variatie in werkvormen van belang en het doorvragen vraagt om een gerichte aanpak.
Tijdens de bijeenkomst op 18 april j.l. is afgesproken is dat er in de komende tijd gewerkt wordt aan een landelijke aanvullende training en kaders om de dialogen met kinderen en jongeren meer op de kaart te krijgen.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Vanwege een baan elders in Nederland stopt Arjan Boon met zijn werkzaamheden in de kerngroep. Ook Mariska den Hartog heeft vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven te stoppen met haar communicatieve ondersteuning. We wensen Arjan en Mariska alle goeds.

Het goede nieuws is dat we een webmaster hebben gevonden. Roger van der Veeken is naar ieders tevredenheid al voortvarend gestart met zijn nieuwe taak als webbeheerder.

De vacature voor een penningmeester in het bestuur staat nog open.
Financieel staan we er redelijk voor, ook dit jaar ontvangen we een bijdrage uit de kas van Hart van Leefbaarheid en de Rabo Clubkascampagne heeft ons 100 euro opgeleverd.
Dank aan degenen die op ons hebben gestemd.

Oproepen

• Ben jij degene of weet je iemand die ons kan helpen met de inhoudelijke communicatie zoals websiteteksten, persberichten en de Nieuwsbrief?

• Wie neemt de uitdaging aan om het bestuur te versterken in de rol van penningmeester?

• Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? 

Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel 0111-453444.

---

Belangrijke data op een rij

9 mei 2016                  Kerngroepvergadering
10 mei 2016                Kinderdialoog over pesten in basisschool De Klimop Dreischor
11 mei 2016                Training Zorg Verandert in Middelburg. Aanvang: 15.30uur.
12 mei 2016                Dialoogcafé in d’Ouwe Smisse, Zonnemaire. ‘Anders denken over eten.’                                                  Aanvang 19:00 uur
19 mei 2016               Overleg ‘Zeeland in dialoog’ in Goes
6 juni 2016                  Kerngroepvergadering
9 juni 2016                  Dialoog over  ‘Gastvrijheid’- opmaat naar de Week van de Dialoog 2016
6 juli 2016                   Intervisie voor taalmaatjes in Sommelsdijk
17 juni 2016                Bestuursvergadering
5 sept. 2016                Kerngroepvergadering
22 sept. 2016             Workshop ‘Waarderende gespreksvoering’ voor dialooggespreksbegeleiders.                                       Tijdstip: 19.30 – 21.30uur. 
29 sept. 2016             Basistraining gespreksbegeleiderss. Tijdstip: 19.30-21.30uur.
10 okt. 2016               Oefenavond voor getrainde gespreksbegeleiders. Tijdstip: 19.30-21.30 uur.
20 okt.                         Oefenavond voor getrainde gespreksbegeleiders. Tijdstip 19.30 – 21.30uur.
7 – 12 november      Week van de Dialoog – nadere informatie volgt later.

Zie voor meer toelichting zie onze website onder Agenda.

---

Uit de sociale media

Neem eens een kijkje op onze facebookpagina  https://www.facebook.com/Dialoognetwerk-Schouwen-Duiveland-557604667632418/ Onze pagina liken om op de hoogte te blijven is fijn.

Het netwerk beschikt ook een LinkedIn pagina. Om die te bezoeken klik HIER.

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.