Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 2, 5 juli 2016

In deze nieuwsbrief: 

• Gastvrij Schouwen-Duiveland
• Gespreksbegeleiderstrainingen
• Inschrijving voor de basistraining voor dialoogbegeleiders
• Oefenbijeenkomsten voor de Week van de Dialoog
• Vervolgworkshop ‘Waarderende gespreksvoering’
• Leidinggevenden van Allévo getraind in de dialoogmethodiek
• Kinderdialogen over pesten krijgt een vervolg
• Dialoogcafé d’Ouwe Smisse in Zonnemaire
• Zeeland in Dialoog
• Ervaringen van taalmaatjes
• De bijdrage van Zeeland in dialoog voor de Zeeuwse samenleving
• Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk
• Belangrijke data op een rij

---

Gastvrij Schouwen-Duiveland

Elkaar opzoeken en kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.
Tot die conclusie kwamen de aanwezigen bij de dialoog over Gastvrij Schouwen-Duiveland, die donderdag 9 juni in het dorpshuis van Noordwelle werd georganiseerd. Deze dialoog was een voorloper op de Week van de Dialoog, die dit najaar wordt gehouden. Het was een experiment: kijken wat eruit komt als je mensen van verschillende organisaties aan de hand van een thema met elkaar in gesprek laat gaan. Dat thema was gastvrijheid op Schouwen-Duiveland.
De bedoeling is dat de verschillende deelnemers verder met elkaar in dialoog gaan. In totaal waren elf mensen van tien organisaties en bedrijven aanwezig, naast vrijwilligers van het Dialoognetwerk. Samen spraken ze over wat gastvrijheid voor hen betekent, maar ook wat ze zouden willen bereiken op Schouwen-Duiveland op dat gebied.
Er zijn inmiddels al diverse nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt tussen organisaties. Aan de aan de hand van de uitkomsten beraden de deelnemers en het Dialoognetwerk zich op de vervolgstappen. Het thema gastvrijheid is daarbij leidend. We kijken daarbij niet alleen naar wat we op dit gebied voor vluchtelingen kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook voor toeristen en tussen inwoners onderling.
Zie voor het complete verslag: http://dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl/downloads/

De conclusie die we kunnen trekken uit de dialoog op 9 juni is dat ‘Gastvrijheid’ ieders belang dient. Het is een thema dat in brede zin de aandacht heeft van zowel inwoners als bedrijven en organisaties in uiteenlopende sectoren.
De komende weken gaan we in gesprek met diverse organisaties over de vervolgstappen op weg naar de Week van de Dialoog van 7-12 november a.s.

 

 Fotos: Aanwezigen namen actief deel aan de dialoog Gastvrij Schouwen-Duiveland

---

Gespreksbegeleiderstrainingen

Inschrijving voor de basistraining voor dialoogbegeleiders
Op donderdagmorgen 29 september van 8.30 – 13.30 uur organiseren we weer een basistraining voor iedereen, jong en oud, die wil leren om een dialoogtafel te begeleiden. De training is laagdrempelig met veel praktische oefeningen. Tijdens de training ontvang je een uitgebreide handleiding voor het begeleiden van een dialoogtafel. Als tegenprestatie voor de gratis training word je gevraagd om tijdens de Week van de Dialoog een dialoogtafel te organiseren of mee te helpen met de begeleiding van een dialoogtafel.
Je kunt je opgeven via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel naar 0111-453444. . Deelnemers van de basistraining wordt aangeraden om aanvullend op de training één van onderstaande oefenavonden bij te wonen.

Oefenbijeenkomsten voor de Week van de Dialoog
Voor gespreksbegeleiders, die de basistraining hebben gevolgd worden ter voorbereiding op de Week van de Dialoog aparte oefenavonden georganiseerd:
Maandagavond 10 oktober 2016 van 19.30 – 21.30 uur
Donderdagavond 20 oktober van 19.30 – 21.30 uur.
Opgeven via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of tel. 0111-453444.

Vervolg workshop ‘Waarderende gespreksvoering’ op 22 september 2016
Op donderdagavond 22 september 2016 van 19.30 – 21.30uur is de vervolgworkshop ‘Waarderende gespreksvoering’. De workshop wordt gegeven door Lili Timmermans en Ellen Jansen. Aanmeldingen naar: info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

De locaties van de verschillende gespreksbegeleidersbijeenkomsten worden later bekend gemaakt.

---

Leidinggevenden van Allévo getraind in de dialoogmethodiek

In april j.l. hebben tien leidinggevenden van Allévo een basistraining dialooggespreksbegeleider gevolgd. Met veel praktijkoefeningen is deze groep voorbereid op het voeren van dialooggesprekken met hun cliënten en hun mantelzorgers.

De nieuwe weg die Allévo met hun kleinschalige woonvormen is ingeslagen, vraagt van leidinggevenden en begeleiders dat zij goed kunnen inspelen op vragen van mensen. En dat zij in staat zijn om hun achterliggende behoeften en wensen te achterhalen. De focus is erop gericht om bewoners en mantelzorgers te stimuleren zoveel mogelijk samen te werken aan een prettige woon- en leefsituatie.
Het kunnen hanteren van de dialoogmethodiek is hierbij een nuttig middel.
Als vervolg op deze training volgt een ondersteuning bij het kiezen van thema’s voor groepsgesprekken en het formuleren van goede dialoogvragen.

---

Kinderdialogen over pesten krijgt een vervolg

In mei j.l. is een begin gemaakt met het uitvoeren van de wens van kinderburgemeester Noa om met kinderen te praten over pesten. In haar eigen groep 7 en 8 van de basisschool Klimop in Dreischor hebben vier groepjes kinderen onder begeleiding van dialooggespreksbegeleiders met elkaar gepraat over hun persoonlijke ervaringen met pesten en wat het verschil is met plagen. Tijdens de open en vertrouwelijke gesprekken kwam o.a. naar voren dat kinderen zelf de nodige oplossingen kunnen noemen om met pestgedrag om te gaan, zoals negeren, het gesprek aangaan of hulp vragen van ouders of de juf of meester. Dit samenwerkingsproject tussen de kinderburgemeester en SMWO, de Hogeschool Zeeland (hierna HZ) en het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland krijgt een vervolg.
Noa gebruikt de verhalen, ervaringen en oplossingen bij de voorbereiding van een evenement in september a.s. De HZ en het Dialoognetwerk werken aan een plan om vanaf oktober de kinderdialogen over pesten voort te zetten in diverse basisscholen op Schouwen Duiveland. Zie ook https://scholenvoordetoekomst.wordpress.com/?p=442&preview=true&frame-nonce=86af45eb48&iframe=true

---

Dialoogcafé Duurzaam Schouwen-Duiveland in Zonnemaire

Het Dialoogcafé in d’Ouwe Smisse in Zonnemaire op donderdag 30 juni was heel inspirerend. Duurzaamheid is een breed begrip, dus gingen de deelnemers na wat het begrip voor hen inhoudt.

Dichtbij is het omgaan met voedsel: waar koop ik het en waar let ik op of zelf verbouwen van groenten (moestuin). Ook het hergebruik van oude kleding kwam aan de orde.
Er werden genoeg tips gegeven om te kunnen hergebruiken in de regio, zoals gratis compost halen van de milieustraat, maar ook het gratis aardappelen rapen van het land, nadat de boeren geoogst hebben.
Als dromen werd gesproken over de aanleg van natuurtuinen en de aanleg van een voedselbos, maar ook leren stil te zijn en te luisteren naar jezelf.
Aan deze dialoog wordt een vervolg gegeven. Er wordt nagedacht hoe de dromen kunnen worden verwezenlijkt voor niet alleen Zonnemaire, maar heel Schouwen-Duiveland.
Tijdens een vervolgafspraak op donderdag 16 juli om 19.30 uur (in d’Ouwe Smisse) wordt verder nagedacht en gesproken en worden concrete afspraken gemaak

---

Zeeland in dialoog

• Taalmaatjes wisselen ervaringen uit
De intervisiebijeenkomsten met taalmaatjes in Zierikzee, Middelburg, Vlissingen en Sommelsdijk werden goed bezocht. Ongeveer 60 mensen van de totale groep van 160 taalmaatjes in Zeeland & Goeree Overflakkee hebben deelgenomen aan één van de vier bijeenkomsten. Dialoogbegeleiders van Schouwen-Duiveland en Middelburg verzorgden de inhoud van de bijeenkomsten. Deelnemers leerden veel van elkaars creatieve oplossingen hoe je mensen die het Nederlands nog niet beheersen wegwijs kunt maken in hun omgeving en hun woordenschat kan aanvullen. Scalda medewerkers beantwoordden velerlei vragen van de taalmaatjes en waren verrast over de inzet van taalmaatjes om via hun netwerk ‘participatieplekken’ oftewel vrijwilligersactiviteiten te regelen voor hun statushouder.
Het voornemen is om in het najaar deze serie intervisiebijeenkomsten te herhalen.
Onderzocht wordt of de huidige samenwerkingspartners Scalda, de Bibliotheken, Vluchtelingenopvang, Zeeland in Dialoog en Zorg Verandert kunnen worden uitgebreid met andere organisaties die met taalvrijwilligers werken.

• De bijdrage van Zeeland in Dialoog voor de Zeeuwse samenleving.
De afgelopen jaren zijn er veel dialoogbijeenkomsten georganiseerd in Middelburg, Goes, Vlissingen, Hulst en op Schouwen-Duiveland. Naast tevredenheid over de vele nieuwe initiatieven en nieuwe ontmoetingen en verbindingen die zijn ontstaan leeft de vraag hoe om te gaan met ‘vrijblijvendheid’. De komende periode gaan we ons beraden hoe we een afwachtende opstelling van mensen en organisaties ten opzichte van hun eigen dromen en wensen kunnen beïnvloeden naar een meer proactieve houding.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Subsidie
Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland ontvangt dit jaar (2016) 4000 euro subsidie uit het fonds Hart van Leefbaarheid. Dit geld zullen we goed besteden bij het waarmaken van onze ambities. Om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie heeft de gemeente gevraagd om vlak na de zomer via een notitie aan te tonen welke meerwaarde het netwerk heeft voor het vergroten van de leefbaarheid op ons eiland en welke initiatieven uit ons werk zijn voortgekomen ten gunste van de leefbaarheid. Een zonnig zomerklusje om op te pakken op regenachtige dagen.

Nieuw gezicht voor communicatie
De kerngroep is onlangs uitgebreid met Valeska Nastaly uit Zierikzee.
Valeska gaat de communicatie voor ons verzorgen. Ze stelt zich hierbij even voor. ,,Of ik ooit van het Dialoognetwerk gehoord had? Nee, dat niet. Na een uitnodiging van Sabine Dingemans, die ik van vroeger ken en via facebook weer ontmoet heb, werd ik enthousiast. In mijn werk als journaliste doe ik niet anders dan gesprekken voeren met mensen van verschillende achtergronden en uit verschillende organisaties of plaatsen. De dialoog voelt daarom vertrouwd voor mij, maar is tegelijkertijd iets nieuws. Het lijkt mij een interessante manier om meer van Schouwen-Duiveland te leren kennen: letterlijk de inwoners ontmoeten en daarnaast op de hoogte worden van de thema’s die er leven. Bij het Dialoognetwerk ben ik verantwoordelijk voor de nieuwsbrief (eindredactie en deels de inhoud), communicatie naar de pers, medeverantwoordelijk voor de website en facebook en diverse andere verslagen. Ernaast probeer ik mijn tekstbureau Zoals ’t is (zie www.zoalstis.nl) te runnen, waarmee ik zowel verslaggeving als eindredactie voor de PZC en andere media verzorg, maar ook inhoud schrijf voor websites en andere (schrijf)diensten verleen. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.”

• Oproep
Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel 0111-453444.

• Oproep
Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl of bel 0111-453444.

---

Belangrijke data

4 juli 2016 Kerngroepvergadering
16 juli 2016 Dialoogcafé d’Ouwe Smisse Zonnemaire: bespreking vervolgacties Duurzaam Schouwen-Duiveland. Aanvang 19.30uur
5 september 2016 Kerngroep
22 september 2016 Interactieve workshop gespreksbegeleiders
29 september 2016 Basistraining dialooggespreksbegeleiding. Tijd: 8.30 – 13.30uur.
10 oktober 2016 Oefenbijeenkomst ter voor bereiding op Week van de Dialoog. Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
5 oktober 2016 Bijeenkomst Zorg Verandert voor gespreksbegeleiders
11 oktober 2016 Bestuursvergadering
20 oktober 2016 Oefenbijeenkomst ter voor bereiding op Week van de Dialoog. Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
7 november 2016 Openingsavond Week van de Dialoog
8-11 november 2016 Vervolg Week van de Dialoog

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.