Nieuwsbrief Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland nr. 1, 3 maart 2016

In deze nieuwsbrief: 

• Meer aandacht voor de dialoog

• Interactieve workshop gespreksbegeleiders op 7 maart 2016

• 17 maart: Dialoogcafé in dÓuwe Smisse in Zonnemaire

• Filosofisch café voorziet in behoefte!

• Zeeland in dialoog
   – intervisie voor taalmaatjes in Zeeland en Goeree
   – Vrouwenbijeenkomst op 8 maart

• Zorg verandert

• Initiatieven van Nederland in Dialoog

• Berichten uit de organisatie

• Belangrijke data op een rij

---

Meer aandacht voor de Dialoog

In toenemende mate zetten organisaties en overheden de dialoogaanpak in om informatie en ideeën bij burgers op te halen voor nieuw te ontwikkelen beleid.
Zo organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in april a.s. op vier plaatsen in het land een dialoog over de actuele beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg.
Zeeuwen kunnen in maart en april 2016 tijdens vier regionale bijeenkomsten meepraten over hoe de gezondheidszorg in Zeeland eruit moet gaan zien.
En medio 2015 organiseerde de commissie Toekomstige zorg in Zeeland in samenwerking met CZ twee conferenties, één met inwoners en één met Zeeuwse zorgaanbieders, waarin acht punten zijn geformuleerd wat inwoners belangrijk vinden voor de zorg in Zeeland.
De vraag is wat er met de uitkomsten van deze dialogen wordt gedaan.

Uit de evaluaties van onze eigen dialogen op Schouwen-Duiveland constateert het Dialoognetwerk dat het gericht zelf toepassen van de dialoog in de eigen werk- en leefomgeving als ook het consequent handen en voeten geven aan de acties die voortkomen uit de dialogen meer en gerichtere aandacht behoeft. Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland gaat daarom het komend jaar inzetten op een netwerk van proactieve dialoogambassadeurs. Dialogers, die in samenwerking met belanghebbenden de signalerings- en vliegwielfunctie van de dialoog weten te benutten om actuele vragen of problemen, zoals het omzien naar elkaar, het integreren van statushouders, het pesten onder jongeren e.d. aan te pakken.
Zie het vanaf komend weekeinde ons Jaarverslag en de plannen voor 2016 op onze website als te downloaden document.

---

Interactieve workshop gespreksbegeleiders op 7 maart 2016

Éen van de wensen, die gespreksbegeleiders eind 2015 naar voren brachten, was om meer bijgeschoold te worden in het omgaan met groepsprocessen. Hoe ga je om met mensen die negatief geladen zijn? Hoe kun je de positieve flow in een groep stimuleren en bevorderen? Op welke wijze maak je daarbij gebruik van de vaardigheden luisteren, samenvatten en doorvragen?

Deze onderwerpen komen maandag 7 maart aan de orde  tijdens een interactieve bijeenkomst. Daarnaast ontvangen de gespreksbegeleiders informatie over een belangrijke ontwikkeling in de A.I.-methode, (die ten grondslag ligt aan de dialoog-methodiek). Met deze update kunnen de gespreksbegeleiders de dialoog nog actiever en effectiever inzetten.
De avond wordt verzorgd door twee ervaren begeleidingskundigen uit onze gespreksleiderspool, te weten Lili Timmermans en Ellen Jansen. Plaats: Zierikzee 4SD (voormalige Theo Thijssenschool), hoek Calandweg/ Kaersemakerstraat. Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00uur.

Aanmeldingen naar: sdingemans@live.nl, of info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl 

---

17 maart Dialoogcafé in dÓuwe Smissie in Zonnemaire

Op donderdagavond 17 maart wordt voor de tweede keer het Dialoogcafé gehouden in Proeflokaal d’Ouwe Smisse in Zonnemaire. Het thema van de avond is  ‘Natuurlijk! Voeding!

Een dialoog over de toenemende belangstelling voor  ons voedsel en de mogelijkheden, die dit biedt voor de toekomst. Voel je je betrokken bij dit thema of ben je nieuwsgierig naar de dialoog hierover, meld je aan via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl, of  info@ouwesmisse.nl.

Start: 19.00uur, inloop vanaf 18.45 uur. Adres: Breedveld 3, Zonnemaire. 
Dit dialoogcafé wordt ondersteund door gespreksbegeleiders uit onze gespreksleiderspool.

Het dialoogcafé heeft als doel om steedsmet een wisselende groep mensen onderwerpen te bespreken die er toe doen. Het dialoogcafé is een nieuwe manier van netwerken waar we hopen nieuwe mensen te ontmoeten, diepgang in de gesprekken te krijgen, elkaar te inspireren en gestimuleerd te worden om woorden te geven aan dingen die ons bezighouden.

---

Filosofisch café voorziet in behoefte!

Het nieuwe ‘Filosofisch Huis, tuin en keuken café’ in de Zeeuwse Hemel valt goed in de smaak bij de Schouwen-Duivelandse inwoners. Onder leiding van Vincent de Rooij, docent ethiek en filosofie bij de Hogeschool Zeeland) werden in december en februari jl. respectievelijk de thema’s ‘Heb ik ruimte voor een vluchteling’ en ‘Heb ik geluk’ filosofisch belicht.
Filosoferen is volgens Vincent: “het stellen van vragen over het (niet-) vanzelfsprekende. Filosoferen doe je niet met een discussie, of door met macht anderen te overtuigen van je gelijk, maar met de dialoog”. In de bijeenkomsten gaf Vincent korte uitleg bij de thema’s en wat verschillende filosofen daarover gepubliceerd hebben. Het belangrijkste deel van de bijeenkomsten bestond uit het met elkaar, in kleine groepjes, filosoferen over stellingen, waarbij steeds een link werd gelegd met onze eigen, hedendaagse situatie.
Wil je een bijeenkomst bijwonen? Op zondag 13 april van 13.00-15.00 uur is er weer een filosofisch café. Dit keer onder leiding van filosofe Philomena de Groot. Het thema wordt later bekend gemaakt. Vanwege een begrensd aantal deelnemers is aanmelden verplicht via info@dezeeuwsehemel.nl

---

Zeeland in dialoog

Intervisie voor taalmaatjes

In samenwerking met Scalda, Vluchtelingenopvang, Zeeland in Dialoog en Zorg Verandert worden in maart en april intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor taalmaatjes. Dialooggespreksbegeleiders van Schouwen-Duiveland en Middelburg verzorgen de inhoud van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden achtereenvolgens gehouden in Middelburg, Vlissingen, Sommelsdijk en Zierikzee. Zie agenda hieronder.

Taalmaatjes zijn vrijwilligers die statushouders begeleiden bij buitenschoolse activiteiten, bij het inburgeren in de woon- en leefomgeving en bij het oefenen met de Nederlandse taal. Geïnteresseerde dialooggespreksbegeleiders kunnen contact opnemen met middelburgindialoog@gmail.com (voor Middelburg en Vlissingen) en met info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl (voor Sommelsdijk en Zierikzee).

104e Internationale vrouwendag 8 maart in Middelburg

Zeeland in dialoog levert een bijdrage aan de viering van de internationale vrouwendag in Zeeland!  Het thema van de bijeenkomst is ‘Geweld tegen vrouwen’.

De avond wordt ingeleid door Barbara Oomen, dean van University College Roosevelt en professor Sociology of Human Rights. Zij bespreekt onder andere het werk van de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege aan wie dit jaar een Four Freedoms Award wordt uitgereikt. Irma de Muijnck, manager van onder andere Veilige opvang Zeeland geeft een toelichting op de speech van geweldslachtoffer Emma Murphy. Zij geeft als changemaker aan hoe krachtig Connect & Act is in strijd tegen geweld tegen vrouwen. Petra van der Pool licht de problematiek van geweld tegen vrouwen / huiselijk geweld toe.  Als dialoogvorm  na deze inleidingen is gekozen voor de World Café methodiek met de pakkende vraag ‘Wat is jouw Vrouwenkracht’.

Plaats: Spiegeltheater, Sprengerlaan 6, Middelburg. Aanvang: 19.00uur, inloop 18.45uur. Toegang is gratis. Wil je een bijdrage leveren als gespreksbegeleider of als deelnemer, meld je aan bij middelburgindialoog@gmail.com.

---

Expertbijeenkomsten van Nederland in Dialoog

‘Verbinding onder spanning’ was op 10 februari 2016 de titel van een landelijke expertmeeting, georganiseerd door Nederland in Dialoog. We leven in een tijd waarin veel spanningen zich voordoen o.a. door de toenemende vluchtelingenstroom.
De vraag werd gesteld in hoeverre wij met de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog, welke gericht is op harmonie, ‘spannende’ dialogen kunnen aangaan.
Onder leiding van begeleiders van Utrecht in Dialoog is in deze bijeenkomst een aanzet gemaakt hoe om te gaan met ‘spannende dialogen’, waarin conflicterende meningen een rol spelen. Een eerste fase is wellicht het (h)erkennen van pijn en het verdragen van uitspraken van anderen die jou pijn doen. Niet omdat ze kwetsend bedoeld zijn, maar omdat ze pijnlijk zijn. De kunst is om de pijn van de ander te aanvaarden. In de dialoog gaat het dan om  ont-dekken, dus het bedekken te beëindigen en de verschillen onder ogen te zien. Dit kan een heel pittig proces zijn van beide kanten.
Spannende dialogen hebben meestal een spannende context en kunnen alleen plaatsvinden met een goede voorbereiding, een analyse van de situatie en contact met de sleutelfiguren. Een voorbereiding op inhoud en proces. De gespreksbegeleider moet tegen een stootje kunnen, in emoties overeind blijven en los van de partijen zich kunnen bewegen.

Op 18 april 2016 is er weer een expertmeeting met als onderwerp ‘Dialogen met kinderen en jongeren’.

---

Berichten uit de organisatie van het Dialoognetwerk

Wist u dat in 2015 omstreeks 410 mensen in Schouwen-Duiveland hebben deelgenomen aan 49 dialoogtafels? De kerngroep en het bestuur van het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland zijn het jaar begonnen met het ontwerpen van de jaarrekening, het beschrijven van de resultaten en ontwikkelingspunten van 2015 en de nieuwe plannen voor 2016.

‘Samen werken aan een actief, leefbaar en innovatief Schouwen-Duiveland/Zeeland’ is het algemene doel voor 2016, waar bij we zoveel mogelijk verbindingen willen leggen tussen bestuurders, burgers, beleidsambtenaren en bedrijven/organisaties (4 b’s)’
De deeldoelen zijn:

• Duidelijker positioneren van het dialoognetwerk Schouwen-Duiveland en stimuleren van de netwerkfunctie.

• Met nieuwe invalshoeken mensen laten kennis maken met de dialoog en de diverse mogelijkheden om de dialoog toe te passen voor diverse doeleinden.

• Methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering van gespreksbegeleiders.

• Het verwerven van subsidies/sponsoring.

Nieuwsgierig geworden? Zie vanaf komend weekeinde ons Jaarverslag 2015 en Plan 2016 als download document op onze website.

 

Oproep 1
Penningmeester in bestuur Stichting Dialoognetwerk S-D

Wij zoeken iemand die in het Bestuur van de Stichting Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland de functie van penningmeester op zich wil nemen.
Graag willen wij daarvoor iemand die de uitgangspunten van het Dialoognetwerk onderschrijft of zelfs een warm hart toedraagt en iemand die tevens goed is in het omgaan met cijfers op het financiële vlak, zoals opstellen van Jaarrekening & Balans.

Als u zelf hiervoor belangstelling heeft of iemand kent die daar geschikt voor zou kunnen zijn, meldt u dat ons dan alstublieft via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl

Heeft u vragen over deze vacature bel dan met  Rudolf Fontein-Hubregtse op nr 06 22 96 41 42.


Oproep 2

Zie je kansen of mogelijkheden om een dialoog te organiseren en wil je hierbij ondersteuning? Neem contact op via info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl  of
 bel 0111-453444

---

Belangrijke data op een rij

7 maart 2016                Interactieve workshop gespreksbegeleiders
8 maart 2016                Viering 104e Internationale Vrouwendag. Thema: Geweld tegen vrouwen.
                                        Zal plaatsvinden in Middelburg

17 maart 2016              Dialoogcafé in d’Ouwe Smisse, Zonnemaire.
                                        Thema: ‘Natuurlijk!Voeding!

21 maart 2016               Overleg ‘Zeeland in dialoog’ in Goes

22 maart 2016               Intervisie voor taalmaatjes in Middelburg

30 maart 2016               Intervisie voor taalmaatjes in Vlissingen

7 april 2016                   Intervisie voor taalmaatjes in Sommelsdijk

13 april 2016                 Intervisie voor taalmaatjes in Zierikzee

17 april 2016                 Filosofisch café in de Zeeuwse Hemel, Zierikzee.

Zie voor meer toelichting vanaf komend weekeinde onze website onder Agenda.

---

Uit de sociale media

Neem eens een kijkje op onze facebookpagina  https://www.facebook.com/Dialoognetwerk-Schouwen-Duiveland-557604667632418/ Onze pagina liken om op de hoogte te blijven is fijn.

Het netwerk beschikt ook een LinkedIn pagina. Om die te bezoeken klik HIER.

---

 Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland wordt gesteund door Hart van Leefbaarheid.